กัมพูชา โอกาสทางการค้าและการลงทุนที่ต้องรีบคว้า

“กัมพูชา” กำลังกลายเป็นจุดหมายการลงทุนของต่างชาติ ด้วยการเมืองและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ ประกอบกับ สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจร อีกทั้งยังมีข้อมูลและความเชี่ยวชาญในพื้นที่เป็นอย่างดี

โอกาส

เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีเฉลี่ย 7% ต่อปี* ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้างสดใส อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เนื่องจากกัมพูชามีความจำเป็นต้องแปรรูปข้าวเปลือกเพื่อรองรับผลผลิตปริมาณมากที่เกษตรกรในประเทศปลูกได้

ตลาดผู้บริโภคของกัมพูชานับว่ามีศักยภาพสูงเช่นกัน เนื่องจากรัฐบาลพยายามกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ ขณะที่การก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐานก็พัฒนาต่อเนื่อง และยังเชื่อมโยงกับไทยอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายด้าน เช่น สุขภาพแม่และเด็ก การดูแลเด็กเล็ก และหลักสูตรประถมศึกษาในพื้นที่ชนบท ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นการวางรากฐานเพื่อให้ประเทศมีศักยภาพด้านการลงทุนในระยะยาว

*โฟกัส อิโคโนมิกส์ ปี 2558

ความท้าทาย

การที่รัฐบาลประกาศอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มขนาดใหญ่ ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่งประสบปัญหามาตลอดหลายปี ดังนั้น นักลงทุนในกัมพูชาควรให้ความสำคัญ และเตรียมพร้อมในการลงทุนด้านการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้น

ข้อแนะนำการลงทุนและทำธุรกิจ

รัฐบาลกัมพูชาดำเนินนโยบายหลายด้านเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติอย่างจริงจัง โดยไม่จำกัดการถือครองหุ้น ไม่ควบคุมปริมาณเงินลงทุน หรือการโอนเงินออกนอกประเทศ อีกทั้งภาษีเงินได้ก็จัดเก็บในอัตราต่ำ พร้อมทั้งยกเว้นการเก็บภาษีการส่งออกและนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของบริษัทในกัมพูชาได้ 100% ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพยินดีนำทางลูกค้าสู่โอกาสใหม่ๆ ในกัมพูชา

หมายเหตุ: ข้อมูลจัดทำ ณ กุมภาพันธ์ 2559

 


ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ ผู้จัดการสาขากัมพูชา
โทรศัพท์: (855) 23 224 404-9
อีเมล: bblcambodia@bangkokbank.com

ดูเพิ่มเติม

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน