“เทพประจำครอบครัว” ช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในฮ่องกงสยายปีกธุรกิจของครอบครัวอย่างยั่งยืน

ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ภารกิจในการปั้นทายาทรุ่นใหม่ในธุรกิจครอบครัวให้เป็นผู้บริหาร ก็ไม่เคยเป็นเรื่องง่าย แม้กระทั่งในครอบครัวที่สมาชิกมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันดีก็ตาม แต่ก็ยังมีแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถตอบโจทย์ที่แก้ยากนี้ได้ นั่นคือ การสร้าง “ธุรกิจย่อย” ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของธุรกิจหลักของครอบครัวขึ้นมา โดยการหนุนให้ทายาทรุ่นใหม่คิดริเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ที่แตกแขนงไปจากกลุ่มธุรกิจเดิม ผ่านการอุ้มชูของ “เทพประจำครอบครัว” ซึ่งหมายถึงกองทุนพิเศษ (Angle Fund) ที่ครอบครัวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแยกตัวออกไปตั้งธุรกิจใหม่ของทายาทและการมีผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัว ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ธุรกิจใหม่ของทายาทประสบความสำเร็จนั่นเอง

แนวคิด กองทุน Angle Fund อาจพบเห็นได้ในโลกธุรกิจทั่วไป แต่ในฮ่องกง มีวิสาหกิจครอบครัวแห่งหนึ่งได้นำ แนวคิดนี้มาปรับใช้อย่างจริงจัง โดยตั้งชื่อโครงการว่า “เทพประจำครอบครัว” ซึ่งเป็นระบบการให้เงินสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ภายในวิสาหกิจครอบครัว โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพที่คุ้มกับความเสี่ยง ซึ่งหากธุรกิจน้องใหม่นี้ประสบความสำเร็จ ก็ถือเป็นรางวัลใหญ่ของการลงทุนของครอบครัว แต่หากธุรกิจไปไม่ตลอดรอดฝั่ง ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหลักของครอบครัวแต่อย่างใด และยังเป็นการเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทายาทธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิสาหกิจครอบครัวในฮ่องกงที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ได้ใช้ระบบที่ว่านี้ในการหล่อหลอมภาวะผู้ประกอบการจากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยการถ่ายทอดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำในการส่งมอบธุรกิจ การสร้างนโยบายแหล่งเงินทุนสร้างธุรกิจใหม่สำหรับสมาชิกในครอบครัว (หรือการสวมบทบาทเทพประจำครอบครัว) และการใช้ระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของโครงการนี้ คือ การมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของกิจการมาเป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนทายาทที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 35 ปี ในหลายๆ ด้าน จนมีความพร้อมในการเสนอแผนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องแต่ไม่ขัดแย้งกับธุรกิจหลักของครอบครัว แผนธุรกิจนี้จะได้รับการทบทวนจากเทพประจำครอบครัว ซึ่งก็คือสมาชิกอาวุโสนั่นเอง หากแผนธุรกิจผ่านการอนุมัติ ก็จะมีการจัดตั้งทีมงานพัฒนาธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ตัวทายาทเอง และอดีตพนักงานของวิสาหกิจครอบครัวที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น หากรายละเอียดในขั้นตอนนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติก็จะได้รับการสนับสนุนในรูปของเงินกู้ หรือในบางกรณีวิสาหกิจครอบครัวอาจเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ด้วย

แน่นอนว่าการริเริ่มธุรกิจใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจใหม่นั้นอยู่คนละอุตสาหกรรมกับบริษัทแม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนที่เข้มแข็งและเป็นระบบให้กับทายาทผู้ก่อตั้งธุรกิจ  แม้ความเป็นไปได้ที่ธุรกิจใหม่จะอยู่รอดอาจดูเป็นเรื่องยาก แต่การคาดหวังให้ทายาทรุ่นที่ 2 หรือ 3 รับช่วงต่อและรักษาธุรกิจหลักของครอบครัวต่อไปนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าเสียอีก ดังนั้นกลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่ภายใต้วิสาหกิจหลักของครอบครัว จึงเป็นแนวทางที่ดีในการรักษาทายาทไว้ในวิสาหกิจของครอบครัวสืบต่อไป

ประเด็นสำคัญในการนำแนวคิดนี้ไปใช้ คือ ครอบครัวธุรกิจ ต้องมีแผนการสร้างแหล่งทรัพยากรกลางของครอบครัวที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายหัวข้อเพื่อสนับสนุนการสืบทอดธุรกิจไปยังทายาทรุ่นต่อไป เช่น ภาวะผู้นำ เครือข่ายธุรกิจ ทุน ความสัมพันธ์ และองค์ความรู้ ของครอบครัว นอกจากนี้ การจะทำให้แนวคิดนี้มีผลในทางปฏิบัติและประสบความสำเร็จได้ ผู้ก่อตั้งธุรกิจและสมาชิกคนอื่นๆ ในวิสาหกิจครอบครัวต้องเห็นพ้องและยินดีที่จะสวมบทบาท เทพประจำครอบครัว และทำหน้าที่นี้ด้วยความทุ่มเท ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และเป็นโค้ชให้ทายาทสามารถโบยบินในโลกธุรกิจต่อไปได้อย่างสวยงามและยั่งยืน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน