มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน ธนาคารห่วงใยความเดือดร้อนของลูกค้า ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ
เอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

หากมีสินเชื่อหลายประเภท สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภท โดยแจ้งความประสงค์ และลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสาขา หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

 

บัตรเครดิต

 

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึง 31 ธันวาคม 2564  สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
 • เลื่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน และลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12% ในระหว่างเลื่อนชำระ
 • เปลี่ยนประเภทการผ่อนชำระบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ 48 งวด และลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12%
 • โอนภาระหนี้บัตรเครดิตค้างชำระเป็นการผ่อนชำระ ระยะยาว โดยลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12% และสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตส่วนที่เหลืออยู่ได้ โดยคิดดอกเบี้ยปกติ

 

ตัวอย่างข้อมูลการเปรียบเทียบมาตรการช่วยเหลือบัตรเครดิต

 

ลงทะเบียน


สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

 

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)

 

 • ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี ทั้งนี้จะพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ แต่เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของสินเชื่อเดิมต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

 

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)

 

 • ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

ลงทะเบียน


สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 

 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 
 • เลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

ลงทะเบียน


 

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

 

พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 6 เดือน

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 

 • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • มีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่เป็น NPL) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
 • โดยคุณสมบัติและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธปท.กำหนด

 

ลูกค้าผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติทุกราย นาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 63 - 22 ต.ค. 63 และจะไม่ถือว่าเสียประวัติในรายงานเครดิตบูโร

 

อย่างไรก็ตาม การพักชำระหนี้เป็นเพียงการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ออกไป ซึ่งภาระหนี้ยังคงอยู่และธนาคารยังคงคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นคงเหลือตามปกติ ดังนั้น ลูกค้าที่สามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้ตามเงื่อนไขของสัญญา จะเป็นการทยอยลดภาระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่มีกับธนาคาร และไม่มีภาระการผ่อนชำระเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงเวลาของการพักชำระหนี้ดังกล่าว

 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการ ดังนี้

เงินต้นในช่วงเวลาชะลอการชำระหนี้ที่ต้องชำระตามสัญญา ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามปกติ และให้ชำระตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้ประกอบการประสงค์ไม่รับสิทธิ์การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าว สามารถติดต่อธนาคารเพื่อยืนยันการผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ หรือจัดทำเป็นหนังสือสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข และจัดส่งมายังธนาคาร

 

 

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 

 • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET และ MAI) และไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 • มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • มีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่เป็น NPL) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
 • โดยคุณสมบัติและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

รายละเอียดสินเชื่อ

 

 • กู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
 • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อภายใต้โครงการสิ้นสุด 18 ต.ค. 63 หรือจนกว่าวงเงินตามโครงการจะถูกจัดสรรเต็มจำนวน

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ ณ สำนักธุรกิจที่ยื่นขอสินเชื่อ

 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการ ในการพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด


ลงทะเบียน

 

 

ดูข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมตามด้านล่าง

7 กรกฎาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับมาตรการจากธปท. พร้อมช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระยะที่ 2

20 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% เพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐ ลดต้นทุนและแบ่งเบาภาระลูกค้าประชาชน

13 พฤษภาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้ายื่นขออนุมัติซอฟท์โลนธปท. กลุ่มแรกถึงมือลูกค้าแล้ว เน้นช่วยลูกค้าวงกว้างรักษาการจ้างงาน ให้วงเงินเหมาะสม เพิ่มสภาพคล่อง SME สู้ภัยโควิด-19

28 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ เร่งดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อและพักชำระหนี้ SME เน้นกระจายให้ทั่วถึงและตรงกลุ่มลูกค้าที่กระทบตามหลักเกณฑ์ ยื่นคำขอชุดแรกไปยังธปท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท ลง 0.40% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าประชาชน และลดต้นทุนรับมือโควิด-19

8 เมษายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือ SME จากแบงก์ชาติ ทั้งเงินกู้เสริมสภาพคล่อง และพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19

27 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ งัดมาตรการพิเศษ ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 ลดเกณฑ์ชำระขั้นต่ำ-ลดดอกเบี้ย-พักชำระหนี้ 3 เดือน ครอบคลุมทั้งรายย่อย-เอสเอ็มอี

23 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท 0.125-0.25% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า และลดต้นทุนทางการเงินรับมือโควิด-19

6 มีนาคม 2563

ธนาคารกรุงเทพ ปรับเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ขยายกลุ่มให้ครอบคลุมสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

5 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารับมือผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ธุรกรรมทำผ่านแอป

ลดการจับเงินสด ลดการเสี่ยงไวรัส ธุรกรรมทำผ่านแอปได้อย่างสบายใจ โหลดแล้วใช้ได้เลย สมัครบริการง่ายๆ ใช้ได้ทันที ดาวน์โหลดแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และสมัครโดยใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท / บัตรเอทีเอ็ม

   

ดาวน์โหลดแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้ที่

  

 

วิธีการสมัคร

 

ดูตัวอย่างบริการที่ทำได้ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว โอน เติม จ่าย ลงทุน ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกรายการ สมัครปุ๊ป รับสิทธิพิเศษได้ทันทีผ่านเมนู Rewards

Q & A ถาม-ตอบ

ดูคำถาม คำตอบ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง ลูกค้ากลุ่มใดที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบโควิด-19

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน