มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ

บรรเทาภาระหนี้ เพื่อลดภาระทางการเงินลูกค้าบัตรเครดิต สินเชื่อเงินกู้ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย และลูกค้าธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการ

สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ SME

สินเชื่อธุรกิจ SME

สินเชื่อเพื่อรายย่อย

สินเชื่ออุปโภคบริโภค และบัตรเครดิต

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสินเชื่ออุปโภคบริโภค และบัตรเครดิต

เลือกประเภทสินเชื่อ* (เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)

ประวัติการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ*

หมายเหตุ

กรณีลูกค้ามีสินเชื่อ SME กับธนาคาร และต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อ SME เพิ่มเติม


ธนาคารสงวนสิทธิการพิจารณาตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


ลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขบัญชีสินเชื่อได้จากใบแจ้งยอดบัญชี/ใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้เป็นรายเดือน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ