มาตรการช่วยลูกค้าธุรกิจ

สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ SME เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู

เสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้

ลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันชำระหนี้ให้กับธนาคาร โดยให้สิทธิซื้อคืนภายหลัง

รูปแบบธุรกิจ
คุณมีรายได้หลักจากการทำธุรกิจหรือไม่
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ติดต่อได้สะดวก