มาตรการช่วยลูกค้าธุรกิจ

สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ SME เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู

เสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้

ลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันชำระหนี้ให้กับธนาคาร โดยให้สิทธิซื้อคืนภายหลัง

สินเชื่อเพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ระหว่าง สสว. และธนาคารกรุงเทพ

กรณีลูกค้ามีสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันกับธนาคาร และต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อดังกล่าวเพิ่มเติม
เลือกมาตรการที่ขอเข้าร่วม
รูปแบบธุรกิจ
คุณมีรายได้หลักจากการทำธุรกิจหรือไม่
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ติดต่อได้สะดวก

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ