รายงานวิจัย

รายงานภายในประเทศ

ติดตามรายงานวิจัยของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เศรษฐกิจมหภาค

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2561-62 (ณ ต.ค. 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2561-62 (ณ ก.ค. 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2560-61 (ณ เม.ย. 2561) คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2560-61 (ณ ม.ค. 2561) คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2560-61 (ณ ต.ค. 2560) คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2560-61 (ณ ก.ค. 2560)

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q3/2561

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q2/2561 GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q1/2561 GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q4/2560 GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q3/2560 GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q2/2560

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q3/2561

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q2/2561

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q1/2561 GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q4/2560 GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q3/2560 GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q2/2560 ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ช่องว่างการผลิต ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 การประมวลผลบัญชีรายได้ประชาชาติ

Thailand Economic Essence: 26/11/18

Thailand Economic Essence: 06/11/18

Thailand Economic Essence: 25/10/18

Thailand Economic Essence: 05/10/18

Thailand Economic Essence: 25/09/18

Thailand Economic Essence: 07/09/18

Thailand Economic Essence: 28/08/18

Thailand Economic Essence: 08/08/18 Thailand Economic Essence: 25/07/18 Thailand Economic Essence: 05/07/18 Thailand Economic Essence: 26/06/18 Thailand Economic Essence: 06/06/18 Thailand Economic Essence: 25/05/18 Thailand Economic Essence: 07/05/18 Thailand Economic Essence: 26/04/18 Thailand Economic Essence: 05/04/18 Thailand Economic Essence: 26/03/18 Thailand Economic Essence: 09/03/18 Thailand Economic Essence: 22/02/18 Thailand Economic Essence: 05/02/18 Thailand Economic Essence: 30/01/18 Thailand Economic Essence: 05/01/18 Thailand Economic Essence: 26/12/17Thailand Economic Essence: 06/12/17Thailand Economic Essence: 27/11/17Thailand Economic Essence: 06/11/17Thailand Economic Essence: 27/10/17Thailand Economic Essence: 05/10/17Thailand Economic Essence: 25/09/17Thailand Economic Essence: 06/09/17Thailand Economic Essence: 24/08/17Thailand Economic Essence: 03/08/17Thailand Economic Essence: 25/07/17Thailand Economic Essence: 05/07/17Thailand Economic Essence: 26/06/17Thailand Economic Essence: 07/06/17Thailand Economic Essence: 25/05/17Thailand Economic Essence: 05/05/17Thailand Economic Essence: 25/04/17Thailand Economic Essence: 05/04/17Thailand Economic Essence: 23/03/17Thailand Economic Essence: 06/03/17Thailand Economic Essence: 24/02/17Thailand Economic Essence: 08/02/17Thailand Economic Essence: 30/01/17

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ พ.ย. 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ 10 ตุลาคม 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ 27 ก.ย. 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ ส.ค. 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ ก.ค. 2561) คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ มิ.ย. 2561) คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ พ.ค. 2561) คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ เม.ย. 2561) คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2561-62 (ณ ก.พ. 2561) คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ ม.ค. 2561)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ พ.ย. 2560)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ ต.ค. 2560)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ ก.ย. 2560)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ ส.ค. 2560)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ ก.ค. 2560)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ พ.ค. 2560)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ เม.ย. 2560)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2560-61 (ณ ก.พ. 2560)คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2559-60 (ณ ม.ค. 2560)

GDP ของไทย Q3/2561

GDP ของไทย Q2/2561 GDP ของไทย Q1/2561 GDP ของไทย Q4/2560 GDP ไทย Q3/2560 GDP ไทย Q2/2560 GDP ไทย Q1/2560 GDP ไทย Q4/2559 GDP ไทย Q3/2559 GDP ไทย Q2/2559 GDP ไทย Q1/2559 GDP ไทย Q4/2558 GDP ไทย Q3/2558 GDP ไทย Q2/2558 GDP ไทย Q1/2558 GDP ไทย Q4/2557 GDP ไทย Q3/2557 GDP ไทย Q2/2557 GDP ไทย Q1/2557

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2561

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2561

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ส.ค. 2561

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ก.ค. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน พ.ค. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศไทย เดือน ม.ค. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศไทย เดือน ธ.ค. 2560 เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศไทย เดือน พ.ย. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศไทย เดือน ต.ค. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศไทย เดือน ก.ย. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย เดือน ส.ค. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย เดือน ก.ค. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย เดือน มิ.ย. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย เดือน พ.ค. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย เดือน เม.ย. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย เดือน มี.ค. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย เดือน ก.พ. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย เดือน ม.ค. 2560

การบริโภค

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ต.ค. 2561

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ย. 2561

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ส.ค. 2561

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ค. 2561 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มิ.ย. 2561 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ค. 2561 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน เม.ย. 2561 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มี.ค. 2561 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.พ. 2561 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ม.ค. 2561 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ธ.ค. 2560 เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ย. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ต.ค. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ย. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ส.ค. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ค. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มิ.ย. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ค. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน เม.ย. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มี.ค. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.พ. 2560เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ม.ค. 2560
การลงทุน

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ต.ค. 2561

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ย. 2561

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ส.ค. 2561

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ปี 2560 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ ปี 2558-64

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q3/2561

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q2/2561

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q1/2561 การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q4/2560 การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q3/2560 การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q2/2560การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q1/2560การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน ก.พ. 2560การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน ม.ค. 2560 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ค. 2561 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มิ.ย. 2561 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ค. 2561 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน เม.ย. 2561 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มี.ค. 2561 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.พ. 2561 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ม.ค. 2561 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ธ.ค. 2560 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ย. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ต.ค. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ย. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ส.ค. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ค. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มิ.ย. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ค. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน เม.ย. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มี.ค. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.พ. 2560เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ม.ค. 2560
ภาคต่างประเทศ

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2561

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2561

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ส.ค. 2561

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ก.ค. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน พ.ค. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2561 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2560 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2560เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2560

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q1/2561 เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q4/2560 เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2560 เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2560 เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q1/2560 เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q4/2559 เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2559เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2559

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q3/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q2/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q1/2561 เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q4/2560 เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q3/2560เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q2/2560เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q1/2560เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q4/2559เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q3/2559เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q2/2559เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q1/2559

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ต.ค. 2561

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าหลักของไทย เดือน ก.ย. 2561

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ส.ค. 2561

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.ค. 2561 ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน พ.ค. 2561 ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน เม.ย. 2561 ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน มี.ค. 2561 ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.พ. 2561 ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ม.ค. 2561 ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ธ.ค. 2560 ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน พ.ย. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ต.ค. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.ย. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ส.ค. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.ค. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน มิ.ย. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน พ.ค. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน เม.ย. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน มี.ค. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.พ. 2560ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ม.ค. 2560

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2561

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2561 หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2560 หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2560หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2560หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2560หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2560หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2560หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2560หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2559หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2559หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2559

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.ย. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ส.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน มิ.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน พ.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน เม.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน มี.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.พ. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ม.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ธ.ค. 2560 การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน พ.ย. 2560 การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ต.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ส.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน มิ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน พ.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน เม.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน มี.ค. 2560

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.ย. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ส.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน มิ.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน พ.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน เม.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน มี.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.พ. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ม.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ธ.ค. 2560 การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน พ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ต.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ส.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน มิ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน พ.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน เม.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน มี.ค. 2560

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.ย. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ส.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน มิ.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน พ.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน เม.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน มี.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.พ. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ม.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ธ.ค. 2560 การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน พ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ต.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ส.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน มิ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน พ.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน เม.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน มี.ค. 2560

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.ย. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ส.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน มิ.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน พ.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน เม.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน มี.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.พ. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ม.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ธ.ค. 2560 การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน พ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ต.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ส.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน มิ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน พ.ค. 2560การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน เม.ย. 2560การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน มี.ค. 2560

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2561

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2561

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2561 การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2560 การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2560การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2560การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2560การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2559การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2559การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2559การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2559การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2558

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2561

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2561

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ส.ค. 2561

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.ค. 2561 การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2561 การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน พ.ค. 2561 การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2561 การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2561 การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2561 การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2561 การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ส.ค. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.ค. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน พ.ค. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2560การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2560

การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.ย. 2561

การค้าชายแดนของไทย เดือน ส.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทย เดือน มิ.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทย เดือน พ.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทย เดือน เม.ย. 2561 การค้าชายแดนของไทย เดือน มี.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.พ. 2561 การค้าชายแดนของไทย เดือน ม.ค. 2561 การค้าชายแดนของไทย เดือน ธ.ค. 2560 การค้าชายแดนของไทย เดือน พ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทย เดือน ต.ค. 2560การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.ย. 2560การค้าชายแดนของไทย เดือน ส.ค. 2560การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.ค. 2560การค้าชายแดนของไทย เดือน มิ.ย. 2560การค้าชายแดนของไทย เดือน พ.ค. 2560การค้าชายแดนของไทย เดือน เม.ย. 2560การค้าชายแดนของไทย เดือน มี.ค. 2560
ดัชนีความเชื่อมั่น

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ต.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.ย. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ส.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน พ.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน เม.ย. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน มี.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.พ. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ม.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ธ.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน พ.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ต.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ส.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน มิ.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน พ.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน เม.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน มี.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.พ. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ม.ค. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน พ.ย. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ต.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.ย. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ส.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน พ.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน เม.ย. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน มี.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.พ. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ม.ค. 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ธ.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน พ.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ต.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ส.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน มิ.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน พ.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน เม.ย. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน มี.ค. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.พ. 2560ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ม.ค. 2560
ดัชนีราคา

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2561-62 (ณ 8 ต.ค. 2561)

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ต.ค. 2561

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.ย. 2561

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ส.ค. 2561

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน พ.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน เม.ย. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน มี.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.พ. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ม.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ธ.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน พ.ย. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ต.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.ย. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ส.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน มิ.ย. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน พ.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน เม.ย. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน มี.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.พ. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ม.ค. 2560

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2561

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2561

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2560ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2560

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ย. 2561

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ต.ค. 2561

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.ย. 2561

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ส.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน เม.ย. 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มี.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.พ. 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ม.ค. 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ธ.ค. 2560 ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ย. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ต.ค. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.ย. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ส.ค. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.ค. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มิ.ย. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ค. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน เม.ย. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มี.ค. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.พ. 2560ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ม.ค. 2560

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน พ.ย. 2561

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ต.ค. 2561

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.ย. 2561

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ส.ค. 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.ค. 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน พ.ค. 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน เม.ย. 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน มี.ค. 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.พ. 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ม.ค. 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ธ.ค. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน พ.ย. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ต.ค. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.ย. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ส.ค. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.ค. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน มิ.ย. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน พ.ค. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน เม.ย. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน มี.ค. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.พ. 2560ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ม.ค. 2560
อื่นๆ

สรุป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 3/2561

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2561 สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 1/2561 สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 4/2560สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 3/2560สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2560สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 1/2560แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-64)สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 4/2559สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 3/2559สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2559โลกเปลี่ยน คลังปรับ การค้าเสรีในยุค Digital Economy สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2558 สรุปบทความจากรายงานนโยบายการเงิน เดือน มิ.ย. 2558

การคลัง

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2561 และปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2561 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2561 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน มิ.ย. 2561 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2561 และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2561 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2561 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2561 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2561 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2560 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2560 และ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2560 และปีงบประมาณ 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2560 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2560 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน มิ.ย. 2560 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2560 และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2560 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2560 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2560 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2560 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2561 และปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2561 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2561 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน มิ.ย. 2561 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2561 และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2561 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2561 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2561 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2561 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2560 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2560 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2560 และปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2560 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2560 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน มิ.ย. 2560 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2560 และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2560 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2560 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2560 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2560 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2561 และปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2561 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2561 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2561 และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2561 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2561 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2561 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2561 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2560 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2560 และ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2560 และปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2560 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2560 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน มิ.ย. 2560 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2560 และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2560 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2560 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2560 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2560 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ต.ค. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.ย. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ส.ค. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.ค. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน มิ.ย. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน พ.ค. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน เม.ย. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน มี.ค. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.พ. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ม.ค. 2561

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ธ.ค. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน พ.ย. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ต.ค. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.ย. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ส.ค. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.ค. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน มิ.ย. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน พ.ค. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน เม.ย. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน มี.ค. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.พ. 2560

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ม.ค. 2560

การเงิน
เงินฝากและสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงิน

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ต.ค. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ส.ค. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ค. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ค. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน เม.ย. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.พ. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ม.ค. 2561

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2560

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ย. 2560

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ต.ค. 2560

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2560

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ส.ค. 2560

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ค. 2560

ค่าเผื่อทางสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ต.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.ย. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ส.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน มิ.ย. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน พ.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน เม.ย. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน มี.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.พ. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ม.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ธ.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน พ.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ต.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ส.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน มิ.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน พ.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน เม.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน มี.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.พ. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ม.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ต.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ก.ย. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ส.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ก.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน มิ.ย. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน พ.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน เม.ย. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน มี.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ก.พ. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ม.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ก.ค. 2561

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ธ.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน พ.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ต.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ก.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ส.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ก.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน มิ.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน พ.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน เม.ย. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน มี.ค. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ก.พ. 2560

เงินฝาก และสินเชื่อของ 19 ธพ. ไทย เดือน ม.ค. 2560

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ธ.ค. 2559

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2559

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2559

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2559

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ธ.ค. 2558

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน ธ.ค. 2559

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2559

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2559

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มี.ค. 2559

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน ธ.ค. 2558

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2558

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2558

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ธ.ค. 2559

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2559

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2559

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2559

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ธ.ค. 2558

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2558

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2558

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2558

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ธ.ค. 2557

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2557

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2557

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2557

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ต.ค. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ส.ค. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.ค. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน พ.ค. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน เม.ย. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.พ. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ม.ค. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน พ.ย. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ต.ค. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ส.ค. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.ค. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน พ.ค. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน เม.ย. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.พ. 2560

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ม.ค. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ส.ค. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.ค. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน พ.ค. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน เม.ย. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.พ. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ม.ค. 2561

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน พ.ย. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ต.ค. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ส.ค. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.ค. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน พ.ค. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน เม.ย. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.พ. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ม.ค. 2560

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ธ.ค. 2559

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน พ.ย. 2559

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ส.ค. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.ค. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน พ.ค. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน เม.ย. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.พ. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ม.ค. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน พ.ย. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ต.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ส.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน พ.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน เม.ย. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.พ. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ธ.ค. 2559

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ก.ย. 2559

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มิ.ย. 2559

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มี.ค. 2559

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ธ.ค. 2558

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ก.ย. 2558

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มิ.ย. 2558

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มี.ค. 2558

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ธ.ค. 2557

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ก.ย. 2557

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มิ.ย. 2557

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มี.ค. 2557

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน ธ.ค. 2559

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน ก.ย. 2559

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน มิ.ย. 2559

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน มี.ค. 2559

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน ธ.ค. 2558

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน ก.ย. 2558

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน มิ.ย. 2558

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน มี.ค. 2558

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน ธ.ค. 2557

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน ก.ย. 2557

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน มิ.ย. 2557

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) ในไทย เดือน มี.ค. 2557

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ธ.ค. 2559

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2559

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2559

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2559

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ธ.ค. 2558

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2558

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2558

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2558

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ธ.ค. 2557

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2557

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2557

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2557


ตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน พ.ย. 2561

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ต.ค. 2561

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ก.ย. 2561

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ส.ค. 2561

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ก.ค. 2561

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน พ.ค. 2561

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่แท้จริงของไทย เดือน เม.ย. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ต.ค. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.ย. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.ค. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน มิ.ย. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน พ.ค. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน เม.ย. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน มี.ค. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.พ. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ม.ค. 2561

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ธ.ค. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน พ.ย. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ต.ค. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.ย. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ส.ค. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.ค. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน มิ.ย. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน พ.ค. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน เม.ย. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน มี.ค. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.พ. 2560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ม.ค. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน พ.ย. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ย. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.ย. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ส.ค. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.ค. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ค. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน เม.ย. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มี.ค. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.พ. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ม.ค. 2561

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ย. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ต.ค. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.ย. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ส.ค. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.ค. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ค. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน เม.ย. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มี.ค. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.พ. 2560

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ม.ค. 2560


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มิ.ย. 2561

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มี.ค. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ต.ค. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ก.ย. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ส.ค. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ก.ค. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน มิ.ย. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน พ.ค. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน เม.ย. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน มี.ค. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ก.พ. 2561

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ธ.ค. 2560

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ต.ค. 2561

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ก.ย. 2561

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ส.ค. 2561

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ก.ค. 2561

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน มิ.ย. 2561

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน พ.ค. 2561

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน เม.ย. 2561

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ก.ย. 2560

กองทุนรวมในไทย เดือน พ.ย. 2561

กองทุนรวมในไทย เดือน ต.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย เดือน ก.ย. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน ส.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน ก.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน มิ.ย. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน พ.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน เม.ย. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน มี.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน ก.พ. 2561

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ม.ค. 2561

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ธ.ค. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน พ.ย. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ต.ค. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ก.ย. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ส.ค. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ก.ค. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน มิ.ย. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน พ.ค. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน เม.ย. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน มี.ค. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ก.พ. 2560

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ม.ค. 2560


อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาท เดือน พ.ย. 2561

ค่าเงินบาท เดือน ต.ค. 2561

ค่าเงินบาท เดือน ก.ย. 2561

ค่าเงินบาท เดือน ส.ค. 2561

ค่าเงินบาท เดือน ก.ค. 2561

ค่าเงินบาท เดือน มิ.ย. 2561

ค่าเงินบาท เดือน พ.ค. 2561

ค่าเงินบาท เดือน เม.ย. 2561

ค่าเงินบาท เดือน มี.ค. 2561

ค่าเงินบาท เดือน ก.พ. 2561

ค่าเงินบาท เดือน ม.ค. 2561

ค่าเงินบาท เดือน ธ.ค. 2560

ค่าเงินบาท เดือน พ.ย. 2560

ค่าเงินบาท เดือน ต.ค. 2560

ค่าเงินบาท เดือน ก.ย. 2560

ค่าเงินบาท เดือน ส.ค. 2560

ค่าเงินบาท เดือน ก.ค. 2560

ค่าเงินบาท เดือน มิ.ย. 2560

ค่าเงินบาท เดือน พ.ค. 2560

ค่าเงินบาท เดือน เม.ย. 2560

ค่าเงินบาท เดือน มี.ค. 2560

ค่าเงินบาท เดือน ก.พ. 2560

ค่าเงินบาท เดือน ม.ค. 2560


อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน พ.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ต.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ก.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ส.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ก.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน มิ.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน พ.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน เม.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน มี.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ก.พ. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ม.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ธ.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน พ.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ต.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ก.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ส.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ก.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน พ.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ก.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ส.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน มิ.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน พ.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน มี.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ก.พ. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ธ.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน พ.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ก.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ส.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ก.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน พ.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน มี.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ก.พ. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ต.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ส.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน เม.ย. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.พ. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ม.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ต.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ส.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน เม.ย. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.พ. 2560

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ม.ค. 2560


ปริมาณเงิน

ปริมาณเงินของไทย เดือน ต.ค. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.ย. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน ส.ค. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.ค. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน มิ.ย. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน พ.ค. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน เม.ย. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน มี.ค. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.พ. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน ม.ค. 2561

ปริมาณเงินของไทย เดือน ธ.ค. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน พ.ย. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน ต.ค. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.ย. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน ส.ค. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.ค. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน มิ.ย. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน พ.ค. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน เม.ย. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน มี.ค. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.พ. 2560

ปริมาณเงินของไทย เดือน ม.ค. 2560


อื่นๆ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q3/2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q2/2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q1/2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q4/2560

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q2/2560

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2561

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2561

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2560

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2560

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2560

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2559

นโยบายการเงินและการคลัง ในโลกแห่งความผันผวน

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q3/2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q3/2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q3/2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน ก.ย. 2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน มิ.ย. 2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน มี.ค. 2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน ธ.ค. 2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน ก.ย. 2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน มิ.ย. 2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน มี.ค. 2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน ธ.ค. 2558

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน ก.ย. 2558

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน มิ.ย. 2558

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน มี.ค. 2558

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน ธ.ค. 2557

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน ก.ย. 2557

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน มิ.ย. 2557

NPL ของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทธุรกิจในไทย เดือน มี.ค. 2557

ภาคเศรษฐกิจ: เกษตร
0

การผลิต

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2561

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน ธ.ค. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน พ.ย. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน ต.ค. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน ก.ย. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน ส.ค. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน ก.ค. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน มิ.ย. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน พ.ค. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน เม.ย. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน มี.ค. 2559

การผลิตหมวดพืชผลของไทย เดือน ก.พ. 2559

 

การส่งออก

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ส.ค. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ส.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ส.ค. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ก.ค. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ก.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.ค. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน พ.ค. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน พ.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน พ.ค. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน เม.ย. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน เม.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน เม.ย. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน มี.ค. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน มี.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน มี.ค. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2560

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ก.พ. 2560

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ก.พ. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.พ. 2560

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2560

การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ต.ค. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ต.ค. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ต.ค. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.ย. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.ย. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.ย. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ส.ค. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ส.ค. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ส.ค. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.ค. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.ค. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.ค. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย มิ.ย. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน พ.ค. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน พ.ค. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย พ.ค. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน เม.ย. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน เม.ย. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย เม.ย. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน มี.ค. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน มี.ค. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย มี.ค. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.พ. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.พ. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.พ. 2561

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2561

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2561

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ม.ค. 2561

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ม.ค. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ม.ค. 2561

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ธ.ค. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย พ.ย. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน พ.ย. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน พ.ย. 2560

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ต.ค. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ต.ค. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ต.ค. 2560

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.ย. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.ย. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.ย. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ส.ค. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ส.ค. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ส.ค. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ส.ค. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.ค. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.ค. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.ค. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย มิ.ย. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย พ.ค. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน พ.ค. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน พ.ค. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย เม.ย. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน เม.ย. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน เม.ย. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย มี.ค. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน มี.ค. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน มี.ค. 2560

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.พ. 2560

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.พ. 2560

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2560

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.พ. 2560

 

ราคา

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

ภาคเศรษฐกิจ: อุตสาหกรรม

การผลิต

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ต.ค. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ก.ย. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ส.ค. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.ค. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน ก.ค. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน มิ.ย. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน พ.ค. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน พ.ค. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน เม.ย. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน เม.ย. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน มี.ค. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน มี.ค. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.พ. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน ก.พ. 2561

การผลิตปลากระป๋องของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดอาหารของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ม.ค. 2561

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน ม.ค. 2561

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน ธ.ค. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน พ.ย. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน พ.ย. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน ก.ย. 2560

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำลังการผลิต เดือน ก.ย. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2560

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้กระป๋องของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตถุงมือยางของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มน้ำมันจากพืชและสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตก๊าซหุงต้มของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว) ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตเบียร์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตไก่แช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องประดับของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดเครื่องจักรสำนักงานของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ม.ค. 2560

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2560

การส่งออก

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ต.ค. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ก.ย. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ส.ค. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ก.ค. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน มิ.ย. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ค. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.พ. 2561

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกอาหารของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ม.ค. 2561

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกอาหารของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ธ.ค. 2560

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายใน เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกอาหารของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ย. 2560

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายใน เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกเครื่องดื่ม เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกอาหารของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ต.ค. 2560

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายใน เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ก.ย. 2560

การส่งออกเครื่อ