แบบฟอร์มสำหรับสินเชื่อธุรกิจ

สะดวกด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินเชื่อธุรกิจ ได้แก่ การรับซื้อตั๋วเงิน และการออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อให้คุณสามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม หรือใบคำขอใช้บริการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มการบริการรับซื้อตั๋วเงิน

แบบฟอร์มการบริการออกหนังสือค้ำประกัน

ขั้นตอนการใช้บริการ


    - กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
    - หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มฯ เรียบร้อยแล้ว โปรดสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจลงนามในแบบฟอร์มฯ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
    - กรณีที่แบบฟอร์มฯ มีมากกว่า 1 หน้า ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในแบบฟอร์มฯ พร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
    - นำส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมเอกสารประกอบ ที่ได้กรอกรายละเอียดและลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัทเรียบร้อยแล้วที่สำนักธุรกิจที่มีเจ้าหน้าที่พิธีการสินเชื่อ (PO) ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อดำเนินการต่อไป

custom header