เขตเศรษฐกิจในเวียดนาม

เวียดนามให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้นจึงเน้นพัฒนาเศรษฐกิจทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2534 โดยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจมากที่สุดในอาเซียน จำนวน 313 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรม 292 แห่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ 18 แห่ง และเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอีก 3 แห่ง ซึ่งปริมาณการผลิตสินค้าในเขตเศรษฐกิจเหล่านี้คิด เป็นร้อยละ 40 ของสินค้าส่งออกของเวียดนามทั้งหมด

สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเวียดนามจะจัดตั้งขึ้นโดยใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรี และมีลักษณะพิเศษ คือต้องมีพื้นที่มากกว่า 10,000 เฮคแตร์ มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม โดยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เช่นใกล้ท่าเรือ ใกล้สนามบิน

เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียดนามแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. Export Processing Zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่เน้นผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
2. Industrial Zone (IZ) เป็นเขตเศรษฐกิจเน้นผลิตสินค้าจำหน่ายในประเทศ
3. High-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ที่มา: AEC Connect Newsletter (ฉบับเดือน ม.ค. - มี.ค. 59)

การจัดตั้งธุรกิจในกัมพูชา

ก่อนยื่นจดทะเบียน ผู้ประกอบการต้องนำเงินทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร ขั้นต่ำ 4,000,000 เรียล (ประมาณ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) โดยปกติแล้วธุรกิจของชาวต่างชาติไม่ได้มีข้อห้ามใดๆ ยกเว้นการครอบครองที่ดิน ทั้งนี้ก่อนจัดตั้งธุรกิจต้องตรวจสอบชื่อที่ต้องการจดทะเบียนกับ Commercial Registration Office ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นผู้ประกอบการต้องเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมบริษัทลงในหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกัมพูชาให้เรียบร้อยเสียก่อน

สภาพัฒนาแห่งกัมพูชา (Council for the Development of Cambodia: CDC) มีอำนาจประเมินการพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่านี้จะเป็นอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่มา: AEC Connect Newsletter (ฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. 58)

ก่อสร้างอินโดฯ บูม

อุตสาหกรรมการก่อสร้างกำลังส่งเสริมให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยมีเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมประมาณ 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความต้องการที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น เพราะจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกำลังซื้อจากรายได้ที่สูงขึ้น ทำให้ชาวอินโดนีเซียต้องการที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและวัสดุก่อสร้างมีคุณภาพ และนอกจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว ขณะนี้มีอาคารขนาดสูงตั้งแต่ 150 เมตรขึ้นไปอยู่ 90 อาคาร ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงจาการ์ต้า และอีก 28 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง และอยู่ระหว่างนำเสนอก่อสร้างอีก 11 โครงการ

ที่มา: AEC Connect Newsletter (ฉบับเดือน ก.ค. - ก.ย. 59)


เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758

เครื่องมือช่วยเหลือ

ศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758