ทัศนะของคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกุญแจสู่การทำธุรกิจในอาเซียนให้ประสบความสำเร็จ

กุญแจสู่การทำธุรกิจในอาเซียนให้ประสบความสำเร็จ

กุญแจแห่งการเติบโตของภูมิภาคอาเซียน ในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบด้วย 1. การเชื่อมโยงภูมิภาค 2. การขยายตัวของสังคมเมือง 3. การพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล ปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้ ก่อให้เกิดการลงทุนต่างๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่มีกำลังซื้อมากขึ้น และมีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

และด้วยปัจจัยทั้ง 3 ประการ ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ แต่ยังจะเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพมหาศาลเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้การจะก้าวสู่การเติบโตนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนา และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมการค้าการลงทุน

ใน 10 ปีข้างหน้านี้ อาเซียนจำเป็นที่จะต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน การขนส่ง โทรคมนาคม การบริหารจัดการน้ำ ที่จะดึงดูดนักลงทุนมายังภูมิภาค สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้อาเซียนโดดเด่นในเรื่องของการแข่งขัน และมีอำนาจต่อรองทางการค้ากับภูมิภาคอื่นได้


เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758

เครื่องมือช่วยเหลือ

ศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758