มาเริ่มลงทุนกัน

รับฟรี Starbucks e-Coupon (มูลค่า 100 บาท/ท่าน) เมื่อสมัครบริการ DCA ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และลงทุนในกองทุนกลุ่ม BMAPS หรือกองทุนกลุ่ม BCAP-GW ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65

รู้จัก บริการ DCA (Dollar Cost Averaging)

 

DCA คืออะไร

 

เป็นบริการที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมด้วยเงินจำนวนเท่า ๆ กัน เป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เพื่อซื้อกองทุนที่เลือกไว้ โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนเงินลงทุน และวันที่ต้องการให้หักเงินลงทุนในแต่ละเดือนได้ รวมทั้งยังสามารถกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการใช้บริการได้ด้วยตัวคุณเอง

 

DCA ดีอย่างไร

 

การทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยสร้างวินัยในการลงทุนให้กับคุณแล้ว ยังเป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการซื้อ และมีโอกาสทำให้ต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวอยู่ในระดับต่ำกว่า โดยคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจังหวะการลงทุนอีกด้วย

 

กองทุนกลุ่ม BMAPS / BCAP-GW คืออะไร

 

เป็นกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์หลากหลายประเภท

 

เลือกการลงทุนผ่านกองทุน BMAPS / BCAP-GW ตามระดับความเสี่ยงหรือตามสัดส่วนการลงทุนในหุ้น / Growth Asset ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

 

 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม กองทุน BMAPS และ กองทุน BCAP-GW

 

เริ่มลงทุน ง่าย!

 

 1. เข้าสู่แอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ [เข้าที่หน้า “การลงทุน” และเลือก “กองทุนรวม”]
 2. เลือกกองทุนที่ใช่ [BMAPS25/BMAPS55/BMAPS100/BCAP-GW10/BCAP-GW25/ BCAP-GW50/BCAP-GW75/BCAP-GW90]
 3. เลือกลงทุน DCA [ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป/ครั้ง/เดือน/กองทุน] จะลงทุนมากกว่านี้ก็ได้เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น จากนั้น ระบุจำนวนเงินลงทุน / ช่วงเวลาที่ต้องการลงทุน / วันที่ลงทุน

 

ตัวอย่าง: ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และสมัครบริการ DCA ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เลือกลงทุนกองทุน BCAP-GW10 เดือนละ 3,000 บาท และเลือกลงทุนกองทุน BMAPS55 เดือนละ 2,000 บาท โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกวันเงินเดือนออก เช่น ทุกวันที่ 30 ของเดือน ต่อเนื่องกันนาน 10 เดือน ตั้งแต่ 30 มี.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65 จะได้ยอดเงินลงทุนรวม 50,000 บาท ผู้ลงทุนจึงจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน    

รายละเอียดกองทุนที่เข้าร่วมรายการ
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65 (เฉพาะบัญชีที่รับเงินเดือนกับบริษัทที่สมัครใช้บริการ Bualuang Payroll มาแล้วอย่างน้อย 2 เดือน)
 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะต้องสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65 และลงทุนในกองทุน BMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100 / BCAP-GW10 / BCAP-GW25 / BCAP-GW50 / BCAP-GW75 / BCAP-GW90 และธนาคารสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนข้างต้นได้ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยธนาคารจะนับการลงทุนที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65
 • บัญชีกองทุนที่เป็นบัญชีร่วม ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายถัดไป
 • กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น
 • กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น
 • ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับของสมนาคุณ 1 สิทธิเท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน
 • ผู้ลงทุนที่ลงทุนตามเงื่อนไขโครงการฯ จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ที่เมนู ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ บนแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารจะส่ง Push Notification บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ แจ้งสิทธิการรับ Starbucks e-Coupon ให้แก่ลูกค้าที่ลงทุนครบตามเงื่อนไข ในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุนครบตามเงื่อนไข โดยจะเริ่มแจ้งสิทธิครั้งแรกวันที่ 15 มิ.ย. 65 และโปรดตรวจสอบการแจ้งเตือนสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่กดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 66 ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ
 • เงื่อนไขการให้บริการ DCA และสิทธิประโยชน์โครงการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด
 • ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและส่งมอบของสมนาคุณ
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ