นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ ธนาคารจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของธนาคารเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร

ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตรวจสอบอัตราต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

ธนาคารอาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของธนาคารเป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของธนาคาร เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยธนาคารจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของธนาคาร ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ธนาคารเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวทางการเงิน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ธนาคารได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธนาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และธนาคารจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารจะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน ในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของธนาคาร และให้ธนาคารส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากธนาคาร ให้แก่ท่าน หรือเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับบริการ หรือโอกาสทางการเงินที่ดี ธนาคารจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลบัญชี และประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารได้รับ โดยการที่ท่านสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ของท่าน โดยธนาคารจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS หรืออีเมล เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวจากท่าน ดังนั้น หากท่านได้รับ SMS หรืออีเมลในทำนองดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทันทีที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่


 • ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
 • การรายงานข้อมูลต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่เชื่อถือได้หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูล
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง


มาตรการรักษาความลับของข้อมูล

ธนาคารใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ ธนาคารได้ใช้ทั้งเงินลงทุน ตลอดจนเวลาและบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของท่านจะยังคงปลอดภัยเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้


 • Firewall
  ธนาคารติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องระบบของธนาคารและข้อมูลของท่าน เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้ โดยธนาคารใช้ระบบ Double Firewall Protection

 • Intrusion Detection
  ธนาคารได้ติดตั้งซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection Software) เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ

 • Data Encryption
  สำหรับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลที่มีความละเอียดระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) สำหรับข้อมูลซึ่งมีความสำคัญมาก เช่น รหัสผ่านส่วนตัว (Password) จะผ่านกระบวนการเข้ารหัส โดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อนก่อนเก็บข้อมูลในระบบ นอกจากนี้ ธนาคารยังกำหนดให้ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้หรือขอใช้บริการได้ ธนาคารมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของธนาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาระบบการรักษาข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับท่านและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของธนาคารมีความเชื่อถือได้

 • Virus Scanning
  ธนาคารได้มีการติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server เพื่อป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ แม้ว่าธนาคารจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านก็ยังคงต้องปกป้องบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของตัวท่านเองให้มีความปลอดภัยด้วย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ

การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

ธนาคารพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลบัญชีของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อธนาคารทางบริการบัวหลวงโฟน หรือสาขาของธนาคารแห่งใดก็ได้