สมัครไว้ ใช้ไงก็คุ้ม

รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ภายใน 60 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร กับ 10 ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

 

สมัครบัตร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ให้สิทธิผู้สมัครบัตรหลักที่เป็นผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาก่อน หากเคยถือและได้ยกเลิกไปแล้ว ต้องยกเลิกแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เฉพาะลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น 
 • มียอดใช้จ่ายสะสม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใน 60 วันหลังบัตรอนุมัติ ทุกๆ 1,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท จำกัดการรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 500 บาท/ผู้ถือบัตร เข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้ชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรแล้ว
 • ต้องเป็นรายการใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่รวมรายการแบ่งชำระ Be Smart และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ DOLFIN, FOODPANDA, GOJEK, GOOGLE, GOOGLE ADS, GRAB, LINEMAN, LINEPAY, TRUEMONEY และ VIU
 • หากผู้ถือบัตรมีบัตรมากกว่า 1 ประเภท จะนับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักรวมกัน ไม่นับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม
 • ยกเว้นบัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) และบัตรเสริม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ หากพบว่ารายการใช้จ่ายผ่านบัตร มิได้เป็นการซื้อสินค้าจริงแต่ทำเพื่อการสร้างยอดใช้จ่าย
 • ขอสงวนสิทธิบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคงสถานภาพปกติ ไม่ผิดนัดชำระและไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2638 4000 หรืออีเมลไปที่ card.srv@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ