ค่าธรรมเนียม

บริการส่วนใหญ่ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะบางรายการ เช่น โอนเงินไปต่างประเทศ โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นแบบ T-Priority และ T-Basic และขอใบแสดงรายการบัญชี

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

ค่าบริการต่อครั้ง

สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี

ฟรี

สอบถามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

ฟรี

การโอนเงิน

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ

โอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง และโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น

ฟรี

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น

T-Express (ธนาคารจะดำเนินการและนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนทันที)

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น (จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)

ฟรี

T-Priority (ธนาคารจะดำเนินการในเวลา 9.00 น. และนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนภายในช่วงเย็นของวันเดียวกัน)

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น (จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

20 บาท

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น (จำนวนเงินเกิน 100,000-500,000 บาท)

75 บาท

T-Basic (ธนาคารจะดำเนินการในเวลา 9.00 น. และนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนภายในช่วงบ่ายของวันทำการถัดไป)

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น (จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

12 บาท

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น (จำนวนเงินเกิน 100,000-500,000 บาท)

40 บาท

โอนเงินพร้อมเพย์

 

ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)

ฟรี

การโอนเงินไปต่างประเทศ

เลือกชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพ

300 บาท/รายการ

เลือกชำระค่าใช้จ่ายธนาคารกรุงเทพและธนาคารต่างประเทศ

(ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากบัญชีเงินฝากที่ใช้บริการ หากธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มและในบางกรณีผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน)

สกุลเงิน JPY

2,400 บาท/รายการ

สกุลเงิน HKD

1,350 บาท/รายการ

สกุลอื่นๆ

1,050 บาท/รายการ

การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ภายในเขตเดียวกัน

โอนเงินระหว่างบัญชี (เจ้าของบัญชีเดียวกัน)

ฟรี

ข้ามเขต

โอนเงินระหว่างบัญชี (เจ้าของบัญชีเดียวกัน)

ฟรี

การชำระค่าสินค้าและบริการ

ฟรี

การชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

ฟรี

บริการชำระภาษีกรมสรรพากร

ฟรี

ชำระค่าสาธารณูปโภค

  • การไฟฟ้านครหลวง
  • บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ฟรี

การขอใบแสดงรายการบัญชีย้อนหลัง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ฟรี (ค่าจัดส่ง 15 บาท)

บัญชีบัตรเครดิต

 

กรณีขอย้อนหลังไม่เกินสามเดือน

ฟรี

กรณีขอย้อนหลังเกินสามเดือน

200 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง

การอายัดเช็ค

ฟรี

การอายัดสมุดคู่ฝาก

ฟรี

การตรวจสอบรายการเช็คคืน

ฟรี

การขอตรวจสอบการทำรายการย้อนหลัง

100 บาท/รายการ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)(กรณีลูกค้าให้ธนาคารตรวจสอบหลังจากวันที่เกิดรายการเกินกว่า 45 วัน และผลการตรวจสอบปรากฏว่ามิได้เป็นความผิดของธนาคาร)

 

หมายเหตุ:
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งต่อไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าตนเองยอมรับการเรียกเก็บหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว แล้วแต่กรณี
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ จะถูกหักจากบัญชีผู้โอนออกทันทีที่มีการโอนเงิน
  • ค่าธรรมเนียมการขอใบแสดงรายการบัญชีย้อนหลังและค่าจัดส่ง จะถูกหักออกจากบัญชีที่มีการขอใบแสดงรายการทันที
  • ในกรณีที่ผลของการตรวจสอบยอดเงินที่ผิดปกติ/ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ มิใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารปัจจุบัน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน