พันธบัตรรัฐบาล

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “พันธบัตรรัฐบาล

4.

กด “เปิดบัญชี”

5.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีที่เข้าระบบมาด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

6.

อ่านหนังสือขอความยินยอม และกด “ยอมรับ”

7.

อ่านรายละเอียดหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกด “ยืนยัน”

8.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

9.

ระบุข้อมูลที่ใช้ในการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

10.

เลือกบัญชีเพื่อรับเงินขายคืนพันธบัตร และ/หรือดอกเบี้ย จากนั้นกด “ต่อไป”

11.

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

12.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล

13.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีพันธบัตร

14.

แสดงผลเปิดบัญชีพันธบัตรสำเร็จ

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

คลิก “...” มุมขวาบน หรือคลิก +เพิ่มบัญชี ใต้รายการบัญชี เพื่อเพิ่มบัญชีของตนเอง

หรือไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี” เพื่อเพิ่มบัญชีได้เช่นเดียวกัน

4.

เลือกประเภทบัญชี “พันธบัตรรัฐบาล” และระบุเลขที่พันธบัตรรัฐบาล เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที ที่เมนู “การลงทุน”

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “พันธบัตรรัฐบาล

4.

เลือกพันธบัตรรัฐบาลที่ต้องการซื้อ


4.1

เลือก “พันธบัตรของคุณ” เพื่อดูพันธบัตรรัฐบาลที่ถือครองอยู่ และ/หรือซื้อพันธบัตรเพิ่ม

4.2

เลือก “พันธบัตรที่เปิดขาย” เพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลใหม่

กรณีที่คุณได้จองสิทธิซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านแอป Bond Direct ไว้ พันธบัตรจะแสดงในหน้านี้ด้านล่างคำว่า Loyalty Program

5.

ตรวจสอบรายละเอียดพันธบัตรรัฐบาล และกด “ซื้อ”

จากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

6.

เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการหักเงิน และระบุจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ

กรณีที่คุณได้จองสิทธิซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านแอป Bond Direct ไว้ คุณสามารถกดที่ “ข้อมูลการจองหน่วยลงทุน” เพื่อตรวจสอบจำนวนสิทธิ และจำนวนหน่วยการลงทุนที่ได้จองไว้

และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ สลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “พันธบัตรรัฐบาล”

4.

เลือกพันธบัตรรัฐบาลที่ต้องการขาย ที่แถบ “พันธบัตรของคุณ”

หากมีพันธบัตรที่ทางธนาคารรับซื้อ และลูกค้ายังมีหน่วยเหลืออยู่ ระบบจะแสดงปุ่ม “ขาย”

จากนั้นอ่านข้อตกลงการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

5.

เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้นำเงินเข้าบัญชี จากนั้นระบุ “จำนวนหน่วย” และ “ต้นทุนต่อหน่วย” ที่ต้องการขาย และกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีที่เข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เงื่อนไขการขายพันธบัตรตลาดรอง


- พันธบัตรที่จะขาย ต้องเป็นพันธบัตรรุ่นที่ซื้อและฝากไว้กับบัญชีธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
- ธนาคารเป็นผู้กำหนด รุ่นตราสาร ราคา และจำนวนที่รับซื้อ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถตรวจสอบราคาและรุ่นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคาร
- ลูกค้าสามารถขายพันธบัตรออมทรัพย์ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. และจะได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคาร ภายใน 2 วันทำการ
- ลูกค้าที่ทำรายการขายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง สำเร็จแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ