แจ้งความยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ต่อกรมสรรพากร

ไม่พลาดทุกการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี! ลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เพียงแจ้งความยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่กรมสรรพากร ผ่านสาขา หรือโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. ของปีภาษี ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

คลิก “...” ที่มุมขวาบน

4.

เลือก “ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่กรมสรรพากร (เฉพาะวงเงินสินเชื่อบ้าน)”

5.

ระบบจะแสดงข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่มีกับธนาคาร โดยสามารถเลือกให้ความยินยอม/ไม่ยินยอม เป็นรายบัญชีได้ จากนั้นกด “ต่อไป”

หมายเหตุ: ระบบจะแสดงสถานะให้ความยินยอมล่าสุดของแต่ละบัญชี

6.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการให้ความยินยอม จากนั้นกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อปรับปรุงการให้ความยินยอมสำเร็จ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการทันที

หมายเหตุ


  • ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 396/397) สัญญากู้ยืมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่กระทำการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าที่ประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งความยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร กรณีลูกค้าไม่ให้ความยินยอม จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
  • สัญญากู้ยืมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่กระทำการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ลูกค้าสามารถแจ้งความยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลแก่กรมสรรพากร โดยธนาคารจะยังออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยให้ลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
  • สำหรับลูกค้าที่แจ้งความยินยอมแก่ธนาคารแล้ว สามารถตรวจสอบยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับการลดหย่อนภาษีได้จากเมนู "My Tax Account" ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
  • กรณีบัญชีสินเชื่อเป็นบัญชีกู้ร่วม ผู้กู้และผู้กู้ร่วมต้องแจ้งความยินยอมแก่ธนาคารแยกกันแต่ละราย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ