เตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

หน้าธุรกรรม เลือกเมนู “เตือนเพื่อจ่าย”


4.

หน้าจัดการพร้อมเพย์ เลือก “เปิดใช้บริการ” เพื่อเรียกเก็บเงิน หรือโอนเงินให้ผู้อื่นผ่านพร้อมเพย์ได้
 

5.

เปิดใช้บริการเตือนเพื่อจ่ายจากเลขประจำตัวประชาชน และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้

6.

เริ่มการใช้งานบริการเตือนเพื่อจ่าย โดยเลือก “ส่งเรียกเก็บ”

1.

เลือก “รับเรียกเก็บ” เพื่อดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน

2.

ตรวจสอบความถูกต้องและกด “จ่ายเงิน”

3.

เมื่อจ่ายสำเร็จ รายการเรียกเก็บเงินนั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็น “จ่ายแล้ว”

1.

เลือก “ส่งเรียกเก็บ” เพื่อส่งรายการเรียกเก็บเงิน

2.

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเลือก “ต่อไป”


3.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

4.

หน้าจอแสดงผลการทำรายการเรียกเก็บเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน