ซื้อประกัน

1.

เลือก “ธุรกรรม” และไปที่เมนู “ประกัน”

2.

เลือก “ประกันชีวิตสะสมทรัพย์” อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

3.

เลือกแบบประกันที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงเฉพาะแบบประกันที่เข้าเงื่อนไขที่ลูกค้าซื้อได้

4.

เลือกความคุ้มครอง โดยการคำนวณจากทุนประกันหรือเบี้ยประกันที่ต้องการ

5.

ตอบคำถามเรื่องสุขภาพ ระบุอาชีพ และกด “ต่อไป”


6.

ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) และกด “ยินยอม”


7.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและกด “ต่อไป”


8.

ระบุข้อมูลผู้เอาประกันภัย และกด “ต่อไป”

9.

ตรวจสอบข้อมูลผู้เอาประกันภัย

10.

ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชน และถ่ายรูปใบหน้า พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

11.

ยอมรับถ้อยแถลง และคำเตือนของสำนักงานคปภ. จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันคำขอเอาประกันภัย

12.

เลือกบัญชีสำหรับรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และกด “ต่อไป”

13.

เลือกวิธีการชำระเบี้ยประกันงวดแรก และงวดถัดไป

14.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันชำระเงิน เมื่อชำระเบี้ยประกันงวดแรกสำเร็จ คุณจะได้รับ e-Slip, SMS และอีเมลจากทางธนาคารและกรุงเทพประกันชีวิต


หมายเหตุ: คุณจะได้รับ SMS และอีเมลจากธนาคารและกรุงเทพประกันชีวิต ดังนี้

  • จากธนาคาร: SMS ยืนยันการทำรายการ และอีเมลใบคำขอทำประกัน และเอกสารเสนอขายพร้อมลงนาม Digital Signature ของธนาคาร
  • จากกรุงเทพประกันชีวิต: SMS ยืนยันได้รับคำขอเอาประกันภัยครบถ้วนแล้ว โดยสามารถติดตามสถานะใบคำขอเอาประกันภัยได้ตาม Link ที่บริษัทแนบ และอีเมลใบเสร็จรับเงินชั่วคราวพร้อมลงนาม Digital Signature ของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต

1.

เลือก “ธุรกรรม” และไปที่เมนู “ประกัน”

2.

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย และกดยอมรับเงื่อนไข

3.

ระบุประเทศปลายทาง และวันเวลาที่เดินทางไป-กลับ

4.

เลือกแผนประกันภัยที่ต้องการ

5.

ระบุข้อมูลผู้เอาประกันภัย

6.

ระบุเบอร์มือถือ และอีเมล

7.

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม (หรือกดข้าม)

8.

ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งยืนยันแถลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง เพื่อดำเนินการชำระเบี้ย

9.

ระบุบัญชีสำหรับชำระเบี้ยประกันภัยเดินทาง

10.

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันชำระเงิน

11.

ทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติการรับประกัน

1.

เลือกเมนู “ธุรกรรม” (Banking)
และเลือก “ประกัน” (Insurance)

2.

เลือก “ประกันโรคร้ายแรง”

3.

อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และกด “สมัครบริการ”

4.

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

 

5.

ศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และเลือกแผนประกันที่ต้องการ


6.

ตอบคำถามเรื่องสุขภาพ และกด “ต่อไป”


7.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

8.

ระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ และกด “ต่อไป”


9.

ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการรับกรมธรรม์


10.

อ่านความยินยอมและถ้อยแถลง และกด “ยินยอม”

11.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล

12.

เลือกวิธีชำระค่าเบี้ยประกันงวดแรกได้จากการหักบัญชี หรือตัดบัตรเครดิต

พร้อมทั้งสามารถสมัครหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าเบี้ยประกันปีถัดไป

13.

ตรวจสอบรายการ และกด “ยืนยัน” 

เมื่อชำระเงินสำเร็จ จะได้รับ
eSlip และ SMS

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ