ข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

 

ในการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ธนาคาร"
ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ
 1. “บริการนี้” หมายถึง บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
 2. “BiBS” หมายถึง บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 3. “BmBS” หมายถึง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
 4. “ผู้ขอใช้บริการ” หมายถึง ผู้ทำคำขอใช้บริการนี้ หรือผู้ที่เคยสมัครใช้ BiBS หรือบริการนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสมัครด้วยวิธีใดก็ตามที่ ธนาคารกำหนด
 5. “รหัสลับแรกเข้า” หรือ “PIN” หมายถึง รหัสที่ใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้ BiBS หรือ BmBS เป็นครั้งแรก ซึ่งอาจเป็นรหัสที่ธนาคารกำหนดขึ้น หรือที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดขึ้น แล้วแต่กรณี
 6. “รหัสลับส่วนตัว” หรือ “Password” หมายถึง รหัสที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้ BiBS ก่อนการตกลงใช้ บริการนี้ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้บริการนี้ได้โดยอัตโนมัติ หรือรหัสที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดขึ้น เพื่อเป็นรหัสผ่านในการ ใช้บริการนี้
 7. “รหัสประจำตัวลูกค้า” หรือ “User ID” หมายถึง รหัสประจำตัวที่ธนาคารกำหนดขึ้นและมอบให้แก่ผู้ขอใช้บริการ BiBS หรือที่ผู้ขอใช้ บริการ BiBS กำหนดขึ้นในภายหลัง ก่อนการตกลงใช้บริการนี้ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นรหัสประจำตัวในการใช้บริการนี้ได้โดยอัตโนมัติ หรือรหัสประจำตัวที่ธนาคารกำหนดขึ้นและมอบให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หรือที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดขึ้นในภายหลัง เพื่อใช้เป็นรหัสประจำตัว ในการใช้บริการนี้
 8. “Mobile PIN” หมายถึง รหัสที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดขึ้น เพื่อเป็นรหัสผ่านในการใช้บริการ BmBS ผ่านแอพพลิเคชั่นบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ที่ติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นของผู้ขอใช้บริการ
 9. “บริการพร้อมเพย์” หมายถึง บริการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลข หรือข้อมูลอื่นใด ที่อาจถูกกำหนดขึ้นในอนาคต
บริการ

ผู้ขอใช้บริการอาจใช้บริการ BiBS และ / หรือ BmBS ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงนี้

 1. บริการ BiBS ผู้ขอใช้บริการอาจใช้บริการ BiBS เพื่อดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  (1) ตรวจสอบรายการบัญชี
  (2) โอนเงิน
  (3) ชำระเงิน
  (4) บริการที่เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
  (5) บริการพิเศษ เช่น การอายัดเช็ค การตรวจสอบรายการเช็คคืน แจ้งให้ธนาคารตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ เป็นต้น
  (6) บริการอื่นๆ ตามที่แจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ของธนาคาร

 2. บริการ BmBS ผู้ขอใช้บริการอาจใช้บริการ BmBS เพื่อดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

  (1) บริการตามที่ระบุในข้อ 2.1 (1) – (4)
  (2) บริการค้นหาที่ตั้งสาขา และเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
  (3) บริการอื่นๆ ตามที่แจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการสามารถทราบถึงบริการที่ธนาคารจัดให้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
การใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการรับทราบ ยอมรับและตกลงกับธนาคาร ดังนี้


 1. จะปฏิบัติตามคู่มือการใช้บริการที่ธนาคารได้จัดให้ในลักษณะแผ่นพับ หรือข้อความบนเว็บไซต์ของธนาคาร หรือลักษณะอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร ซึ่งคู่มือดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
 2. การใช้บริการใดๆ ที่ทำโดยใช้ (1) รหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสลับแรกเข้าหรือรหัสลับส่วนตัว หรือ (2) Mobile PIN หรือ (3)วิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด ตามขั้นตอนและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการประเภทนั้นๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ขอใช้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใดๆ
 3. จะรักษารหัสประจำตัวลูกค้า รหัสลับแรกเข้า รหัสลับส่วนตัว และ Mobile PIN (ถ้ามี) ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ
 4. หากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสลับแรกเข้า ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งยกเลิกและขอรหัสลับแรกเข้าใหม่ ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดทันที
 5. หากมีผู้อื่นล่วงรู้รหัสประจำตัวลูกค้า รหัสลับส่วนตัว และ Mobile PIN (ถ้ามี) ผู้ขอใช้บริการต้องเปลี่ยนรหัสดังกล่าวตามวิธีที่ธนาคารกำหนดทันที
 6. สามารถใช้ BiBS ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอื่น โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆ ตามวิธีที่ธนาคารกำหนด และสามารถใช้ BmBS ผ่านโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามวิธีที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้  ผู้ขอใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ หากเข้าใช้บริการใดผ่านช่องทางบางช่องทาง
 7. ในกรณีที่ธนาคารจัดให้ใช้บริการได้ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3.2 (3) ธนาคารอาจกำหนดให้ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ได้เฉพาะบริการบางประเภทเท่านั้น เช่น การตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี โดยหากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องทำตามที่ระบุในข้อ 3.2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
 8. สามารถใช้ BiBS เพื่อเรียกดูข้อมูลและทำธุรกรรมได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่น การอายัดเช็ค การอายัดสมุดเงินฝากและบริการบางประเภท ที่สามารถทำได้เฉพาะในเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 9. สามารถใช้ BmBS เพื่อเรียกดูข้อมูลและทำธุรกรรมได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นและบริการบางประเภท ที่สามารถทำได้เฉพาะในเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 10. ธนาคารได้กำหนดวงเงินสูงสุดต่อครั้งและต่อวันในการทำธุรกรรมแต่ละประเภทผ่านบริการนี้ ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดูจำนวนวงเงินสูงสุดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินสูงสุดดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ใช้บริการนี้ หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
 11. สำหรับการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นนั้น ผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเท่านั้น
 12. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บริการแต่ละประเภทที่ผู้ขอใช้บริการจะทำธุรกรรมผ่านบริการนี้ มีข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆ ปรากฏอยู่ ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดูได้ทันทีจากเว็บไซต์ของธนาคาร และผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขของบริการต่างๆ ดังกล่าวนั้นทุกประการ
 13. ในกรณีที่ธนาคารยินยอมให้ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการใดของธนาคารได้โดยผ่านบริการนี้ หรือด้วยช่องทางอื่นใดตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดแทนการลงลายมือชื่อในคำขอใช้บริการดังกล่าวข้างต้น หากผู้ขอใช้บริการใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อสมัครใช้บริการที่กล่าวนั้น  ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าวทุกประการ เสมือนว่าผู้ขอใช้บริการได้สมัครใช้บริการโดยการลงลายมือชื่อในคำขอใช้บริการดังกล่าว
 14. การทำธุรกรรมที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น
 15. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้ทำธุรกรรมผ่านบริการนี้ ซึ่งมีผลเป็นการเบิกเงินเกินบัญชี ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการเบิกเงินเกินบัญชี และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกเงินเกินบัญชีตามที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร หรือตามที่ธนาคารกำหนด แล้วแต่กรณี
 16. สำหรับบริการอายัดเช็คผ่าน BiBS ธนาคารจะรับคำสั่งเพื่อดำเนินการให้โดยเร็ว โดยให้มีผลหลังจากธนาคารได้รับคำสั่งแล้ว เป็นเวลา 5 นาที ทั้งนี้ หากเช็คฉบับนั้นอยู่ในกระบวนการที่ธนาคารไม่สามารถระงับการจ่ายเงินได้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 17. ธนาคารอาจไม่สามารถให้บริการนี้ได้เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร เน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ขัดข้อง ได้รับความเสียหาย กำลังซ่อมแซม หรืออยู่ระหว่างการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 18. ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ณ สำนักงาน/สาขา หรือที่เว็บไซต์ของธนาคาร ในกรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 19. หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการใช้บริการนี้ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อผิดพลาด โดยธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและแจ้งผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องเรียน
 20. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้สมัครใช้บริการนี้ โดยเริ่มต้นและเสร็จสิ้นด้วยวิธีการตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องซึ่งธนาคารกำหนดทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อ
 21. หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของธนาคารที่จัดส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ตามที่อยู่ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้แจ้งให้ธนาคารทราบ ให้ถือว่า เป็นการจัดส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว และในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าว  ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางระบบ BiBS
 22. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้เคยตกลงผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งมาก่อนแล้ว ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะอยู่ด้านหลังคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง คำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือเป็นข้อกำหนดที่เป็นแผ่นพับ หรือได้เคยตกลงผูกพันดังกล่าวด้วยการยอมรับในเว็บไซต์ของธนาคาร หรือในที่ใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งนี้แทนข้อตกลง หรือข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น
 23. ผู้ขอใช้บริการสามารถโอนเงินหรือชำระเงินผ่าน BmBS โดยเพียงแต่ระบุเลขที่บัญชีของผู้รับโอนหรือรหัสของผู้รับชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้ทำรายการและตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีของผู้รับโอนหรือรหัสของผู้รับชำระเงินด้วยตนเอง โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการผู้ขอใช้บริการสามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นผ่าน BiBS ได้ด้วย เมื่อธนาคารแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
 24. ในการใช้ BmBS ผ่านแอปพลิเคชั่นบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งที่ติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการจะมีความเสี่ยงในการใช้บริการ หากระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ของผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่ได้มาตรฐาน
 25. ในการโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้รับโอนที่ได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยตนเอง โดยธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการ
ความรับผิดชอบของธนาคาร

ธนาคารจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ธนาคารกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณ์พิเศษ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. มีการใช้รหัสประจำตัวลูกค้าควบคู่กับรหัสลับแรกเข้าหรือรหัสลับส่วนตัว หรือมีการใช้ Mobile PIN หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็ตาม
 2. เหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร หรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ธนาคารปิดให้บริการนี้ เพื่อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบ อันเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
 3. ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ขอใช้บริการ ของธนาคาร หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือเครือข่ายการสื่อสารอื่น  เว้นแต่ในกรณีที่ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องดังกล่าว เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร
 4. ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการของบริการนี้
 5. การที่ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการประเภทใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการใช้เพื่อทำธุรกรรมผ่านบริการนี้
ค่าธรรมเนียม

ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการนี้ หรือการใช้บริการอื่นผ่านบริการนี้ ในอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ธนาคารได้ประกาศกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหลัก หรือบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้สำหรับการใช้บริการนี้ หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดของผู้ขอใช้บริการ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูล
ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือ ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของธนาคาร และให้ธนาคารส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากธนาคาร ให้แก่ข้าพเจ้า
การยกเลิกการใช้บริการ

1. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการนี้ สำหรับผู้ขอใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบในกรณีดังต่อไปนี้


(1) ผู้ขอใช้บริการไม่มีการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการนี้ เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ขั้นตอนการสมัครใช้บริการเสร็จสิ้น หรือวันที่ผู้ขอใช้บริการได้เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี
(2) ธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียมรายปี หรือค่าธรรมเนียมการใช้บริการจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ


2. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ BiBS หรือ BmBS หรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่งที่ธนาคารให้บริการผ่านบริการ BiBS หรือ BmBS ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. ผู้ขอใช้บริการจะขอยกเลิกการใช้บริการนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วันทำการตาม วิธีที่ธนาคารกำหนด การยกเลิกนี้จะมีผลเมื่อครบกำหนด 15 วันทำการดังกล่าว และรายการคงค้างที่ผู้ขอใช้บริการได้มี คำสั่งไว้ในบริการ BiBS หรือ BmBS เพื่อให้ทำรายการหลังครบกำหนดดังกล่าว จะถูกยกเลิก

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน