รับความคุ้มครองเพิ่ม

รับความคุ้มครองเพิ่ม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นาน 3 ปี เพียงสมัครประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ที่เข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 (กรมธรรม์อนุมัติภายในวันที่ 31 ส.ค. 64)


1 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปกับกรมธรรม์
2 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลัง เพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงและผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ซึ่งระบุจำนวนผลประโยชน์ ความคุ้มครองโรคร้ายแรงและผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเพิ่ม และเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปกับกรมธรรม์
3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลัง เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม และเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปกับกรมธรรม์
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับ
  • ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ (ชำระเบี้ยรายงวด) (Be Together Unit Linked (Regular Premium)) และบี ทูเกตเทอร์ แคร์ (Be Together Care)
  • สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ AIA CI Plus, AIA CI Care
  • สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน กลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ AIA CI Plus - UDR, AIA CI Care - UDR
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเบี้ยรายปี ทั้งนี้ สำหรับประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ โดยนำส่งระหว่างวันที่ 10 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน และได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 31 ส.ค. 64 เท่านั้น
 • ผลประโยชน์สูงสุดต่อรายชีวิตเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแบบประกันภัย และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมซึ่งจะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์สูงสุดต่อรายชีวิต
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงพร้อมกัน หรือทำสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงแบบใดแบบหนึ่งตามความต้องการภายใต้เงื่อนไขของโครงการได้ใน 1 กรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นนอกโครงการได้ แต่จะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเฉพาะแบบประกัน และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขของโครงการเท่านั้น
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนที่เพิ่มขึ้นของแบบประกันภัย และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมจะถูกยกเลิก ในกรณีดังต่อไปนี้
  • Be Together Unit Linked (Regular Premium) กรณี
   • ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
   • มีการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
   • ลดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
   • การถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
   • สิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุในแต่ละสัญญาเพิ่มเติม
  • Be Together Care แบบชำระเบี้ย 10 ปี และ 20 ปี กรณี
   • ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
   • มีการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
   • มีการแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
  • สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus / AIA CI Care กรณี
   • ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
   • สิ้นสุดผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุในแต่ละสัญญาเพิ่มเติม
          ทั้งนี้ หากความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นตามโครงการพิเศษนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วจะไม่สามารถขอต่ออายุได้

 • หากมีการเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยหลักและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าเงื่อนไขในปีต่ออายุ จะไม่ได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามโครงการนี้ในปีต่ออายุ
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง/จำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจะนำมานับรวมในวงเงินรับประกันสูงสุดต่อรายชีวิตของความคุ้มครองโรคร้ายแรง 
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ
 • Be Together Unit Linked (Regular Premium) (ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ (ชำระเบี้ยรายงวด)) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ AIA Issara Protect (Unit Linked) (เอไอเอ อิสระ โพรเทค (ยูนิต ลิงค์))
 • Be Together Care (ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ แคร์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ AIA CI SuperCare (เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล))
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่านและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน ซึ่งผู้ขอเอาแระกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำหรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนของเงินลงทุน ซึ่งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ซึ่งอาจเป็นผลให้กรมธรรมสิ้นผลบังคับ นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนกรมธรรม์ก่อนกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วอีกด้วย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากผู้ลงทุนเอง ทั้งนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
 • ในระหว่างสัญญากรมธรรม์ กรมธรรม์อาจจะสิ้นผลบังคับในปีใดปีหนึ่งก็ได้ หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ หรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 • กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และจะไม่สามารถนำสินทรัพย์ของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อชำระหนี้ของตัวเอง
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยชำระจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าประกันภัยโดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน