สิทธิพิเศษ

1. ขยายความคุ้มครอง กรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน ที่ไม่คุ้มครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
 • ต้องเป็นอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่ซื้อ
 • บริษัทจะให้ความคุ้มครองเพิ่ม สำหรับประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน ที่ไม่คุ้มครองการฉีดวัคซีน ดังนี้

แบบประกันภัยหลัก

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มชดเชยรายวัน

Be Together Health & Save

 • AIA H&S Extra (PPR/UDR)
 • AIA H&S Plus Gold
 • AIA Infinite Care (แผน 60 ล้านบาท)
 • AIA Health Happy

AIA HB Extra

 


2. ลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน จาก 30 วัน เหลือ 14 วัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่มีวันเริ่มมีผลคุ้มครองก่อนหรือภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64
 • สำหรับกรณีเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากติดเชื้อโควิด-19 หรือจากการแพ้วัคซีนโควิด-19 เท่านั้น ลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) กรณีติดเชื้อโควิด-19 จากเดิม 30 วัน ลดเหลือ 14 วัน โดยมีรายชื่อของสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน ดังนี้

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มชดเชยรายวัน

 • H&S
 • H&S UDR
 • AIA H&S Extra
 • AIA H&S Extra-UDR
 • AIA H&S Plus Gold
 • AIA Infinite Care
 • AIA Health Happy
 • HB
 • AIA HB Extra
 • AIA HB Extra-UDR

 


หมายเหตุ
 • วัคซีนโควิด-19 ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการฉีดต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย (FDA Thailand) เท่านั้น
 • การพิจารณาจ่ายสินไหมจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
 • อาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียง หมายถึง ความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและไม่จำเป็นที่จะต้องมีสาเหตุจากวัคซีน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็นความรู้สึกไม่สบาย หรือมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบความผิดปกติหรือมีอาการแสดงของโรค ซึ่งอ้างอิงตามองค์การอนามัยโลก (WHO)
 • Be Together Health & Save (บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แอนด์ เซฟ) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ สะสมทรัพย์ คุ้มครองครบอายุ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ