รับส่วนลดค่าเบี้ย

รับความคุ้มครอง พร้อมส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 20% ของค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก เมื่อสมัครประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับ
  • ประกันชีวิต Be Together Legacy+, Be Together Beloved+, Be Together Care
  • สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ AIA CI Plus, AIA CI Care
  • สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ AIA H&S, AIA H&S Extra, AIA H&S Plus Gold, AIA Infinite Care, AIA Health Happy
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเป็นรายปี ทั้งนี้ สำหรับประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ โดยนำส่งและได้รับอนุมัติกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 64 - ถึง 31 มี.ค. 64
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยเฉพาะปีแรก โดยคำนวณส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานปีแรกเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์และส่วนลดต่อรายชีวิต
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกโครงการได้ แต่จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยเฉพาะแบบประกัน และ/หรือสัญญาเพิ่มเติม ที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 • ใช้กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยตามปกติ
 • วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ
 • Be Together Legacy+ (บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ อินฟินิท ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี 12 ปี 16 ปี (ไม่มีเงินปันผล) กับสัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) และสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI)
 • Be Together Beloved+ (บี ทูเกตเทอร์ บีเลิฟด์ พลัส) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ ตลอดชีพ อินฟินิท ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี 12 ปี 16 ปี (ไม่มีเงินปันผล) กับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) และสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI)
 • Be Together Care (บี ทูเกตเทอร์ แคร์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ AIA CI SuperCare (เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (ไม่มีเงินปันผล)) 
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลังส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก ซึ่งระบุจำนวนส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกของแบบประกันภัย และ/หรือสัญญาเพิ่มเติม และเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ที่จะได้รับ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ผลประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน