รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก

เพียงสมัครประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 (กรมธรรม์อนุมัติภายในวันที่ 31 ก.ค. 64)

เบี้ยประกันรายปี (บาท)

เงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก (บาท)*

500,000 - 999,999

10,000

1,000,000 - 2,999,999

30,000

3,000,000 - 9,999,999

130,000

ตั้งแต่ 10,000,000 ขึ้นไป

450,000


*เงินคืนจะคืนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัยที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น รวมถึงค่าเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเป็นรายปี ทั้งนี้ สำหรับประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ก.ค. 64
  • บริการประกันชีวิตควบการลงทุน บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ (Be Together Unit Linked) ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก โดยคำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานปีแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากกรมธรรม์ทุกฉบับที่เป็นไปตามเงื่อนไข ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีกรมธรรม์หลายฉบับ สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมารวมกันได้ เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น 
  • วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • เบี้ยประกันภัยที่ร่วมรายการจะต้องเป็นจำนวนเบี้ยประกันภัยที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ 
  • การรับเงินคืนเข้าบัญชีจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากและชื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัยภายใน 45 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ
  • รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ตำตัดสินของบริษัทฯ และ/หรือธนาคารถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน