พิเศษ รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก

เพียงสมัครประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 (กรมธรรม์อนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 64)

เบี้ยประกันรายปี (บาท)

เงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก (บาท)*

500,000 - 999,999

10,000

1,000,000 - 2,999,999

30,000

3,000,000 - 9,999,999

130,000

ตั้งแต่ 10,000,000 ขึ้นไป

450,000


*เงินคืนจะคืนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกันภัยที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก และเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี รวมถึงค่าเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเป็นรายปี ทั้งนี้ สำหรับประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 64
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่นับรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ (Be Together Unit Linked) 
 • วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เบี้ยประกันภัยที่ร่วมรายการจะต้องเป็นจำนวนเบี้ยประกันภัยที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ 
 • การรับเงินคืนเข้าบัญชีจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากและชื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัยภายใน 45 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากกรมธรรม์ทุกฉบับที่เป็นไปตามเงื่อนไข ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีกรมธรรม์หลายฉบับ สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมารวมกันได้ เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ผลประโยชน์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน