รับสิทธิพิเศษ

เมื่อสมัครประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท รีไทร์เมนท์ พร้อมชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 22 พ.ค. 64 - 31 ส.ค. 64
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA CI Care* โดยไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

เริ่มต้นวางแผนเกษียณอย่างสมาร์ท กับประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท รีไทร์เมนท์

 • มีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณ รับเงินบำนาญปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุครบ 60 - 85 ปี
 • คุ้มครองยาวนาน ถึงอายุครบ 85 ปี
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 8 ปี หรือถึงอายุครบ 60 ปี
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

พร้อมรับความอุ่นใจที่มากกว่า...กับสิทธิพิเศษ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA CI Care* คุ้มครอง 5 กลุ่มโรคร้ายแรงสูงสุด 58 โรค** จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ

 • กลุ่มโรคมะเร็ง และเนื้องอก
 • กลุ่มโรคหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 • กลุ่มโรคอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
 • กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค และระดับรุนแรงสูงสุด 44 โรค
 • จ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงสูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย***
 • ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึงอายุ 80 ปี (โรคร้ายแรงบางโรค ไม่คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)

หมายเหตุ
* สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Care จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือเกิดขึ้นภายใน 60 วันนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
**ไม่รวมกลุ่มความคุ้มครองโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ จำนวน 4 โรค คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึงอายุ 16 ปี
***มีโรคบางโรคจ่ายผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดศึกษาเงื่อนไขการเอาประกันภัยเพิ่มเติม

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท รีไทร์เมนท์

 • อายุที่รับประกันภัย: 20 - 50 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุครบ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 8 ปี หรือถึงอายุครบ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 100,000 บาท - ไม่จำกัด
 • ชำระค่าเบี้ย: แบบรายปีเท่านั้น
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับประกันชีวิต ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท รีไทร์เมนท์ (Be Together Smart Retirement) พร้อมซื้อสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง AIA CI Care โดยไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ และสำหรับกรมธรรม์ใหม่ และสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพเท่านั้น (กรณีปกติ บริการประกันชีวิต Be Together Smart Retirement จะไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบกรมธรรม์ได้)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 64 - 31 ส.ค. 64 และกรมธรรม์อนุมัติภายในวันที่ 10 ก.ย. 64
 • ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ใช้เกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยตามปกติ
 • รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
หมายเหตุ
 • Be Together Smart Retirement (บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท รีไทร์เมนท์) เป็นชื่อทางการตลาดของเอไอเอ บำนาญ 85 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน