ประหยัดภาษี พร้อมรับโปรสุดปัง 3 ต่อ

เมื่อสมัครประกันชีวิต Be Together ที่ร่วมรายการ


ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยปีแรกสูงสุด 12%* ระยะเวลาโปรโมชั่น 4 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65  (อนุมัติกรมธรรม์ภายใน 31 ม.ค. 66)


* ของค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
** กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงข้างต้นกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้

ต่อที่ 2 แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน (ค่าเบี้ยขั้นต่ำ 10,000 บาท/เซลล์สลิป) ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65


 
ต่อที่ 3 รับเงินคืน เข้าบัญชีเงินฝาก
ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 (อนุมัติกรมธรรม์ภายใน 31 ม.ค. 66)


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

ต่อที่ 1 เมื่อสมัครประกันชีวิต Be Together ที่ร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 12% ของค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับ 
  • ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส (Be Together Legacy+) และ บี ทูเกตเทอร์ บีเลิฟด์ พลัส (Be Together Beloved+)
  • สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ AIA CI Care, AIA CI Plus
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเป็นรายปี ทั้งนี้ สำหรับประกันชีวิตของ บริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ โดยนำส่งระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยเฉพาะปีแรก โดยคำนวณส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานปีแรกเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์และส่วนลดต่อรายชีวิต
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นนอกโครงการได้ แต่จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยเฉพาะแบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น สัญญาเพิ่มเติมที่เข้าเงื่อนไขโครงการจะสามารถแนบแบบประกันภัยอื่นๆ ได้ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด
   
ต่อที่ 2 แบ่งชำระค่าเบี้ย 0% นาน 10 เดือน
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส, บี ทูเกตเทอร์ แคร์, บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ (2021), บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แอนด์ เซฟ, บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์ (2021),บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แฮปปี้, บี ทูเกตเทอร์ บีเลิฟด์ พลัส และสัญญาเพิ่มเติมที่แนบกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ ทุกประเภท, บี ทูเกตเทอร์ เซฟพลัส และ บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท รีไทร์เมนท์ ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ Be Together ที่ร่วมรายการของ บริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) และขายผ่านช่องทางสาขาธนาคารกรุงเทพเท่านั้น โดยต้องสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี ปีแรกเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม ยกเว้น บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • บัตรเครดิตที่ใช้สำหรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ร่วมรายการ ต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร เท่านั้น
 • รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบัตรเครดิต ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokbank.com/creditcard 
   
ต่อที่ 3 รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
 • การรับเงินคืนเข้าบัญชีจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากและชื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัยภายใน 90 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น โดยนับรวมค่าเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระเป็นรายปีด้วย ทั้งนี้ สำหรับประกันชีวิตของบริษัทฯ ที่ให้บริการผ่านธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน บี ทูเกตเทอร์ ยูนิต ลิงค์ ทุกประเภทไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก โดยคำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานปีแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินคืนจากกรมธรรม์ทุกฉบับที่เป็นไปตามเงื่อนไข ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์หลายฉบับ สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมารวมกันได้ เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น 
 • วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยที่ร่วมรายการจะต้องเป็นจำนวนเบี้ยประกันภัยที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ 
   
รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด

ปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com

บริษัท เอไอเอ จำกัด หรือโทร. 0 2353 8855 www.aia.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ