จุดเด่นบริการ

ความคุ้มครอง

มั่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดชีวิต ถึงอายุ 99 ปี

เบี้ยประกันภัย

เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด

ลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด*

*เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปีตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในวันครบกำหนดสัญญา
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปีตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย: 1 เดือน - 65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • ระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย: 10 ปี หรือ 15 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 300,000-9,999,999 บาท
 • งวดการชำระเบี้ย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 1 เดือน - 65 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย)

ระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

10 ปี

17.61 - 93.66

22.14 - 106.49

15 ปี

14.02 - 70.81

15.94 - 82.60


ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

1.00 บาท

สัญญาเพิ่มเติม

เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองเต็มขั้นจากสัญญาเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองเสถียรภาพทางการเงินโดยยกเว้นเบี้ยประกัน

รายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th
รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • Be Together Beloved (บี ทูเกตเทอร์ บีเลิฟด์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 15 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน