จุดเด่นบริการ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 80 ปี

ผลประโยชน์

มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) รวมทั้งกรณี Day Case และมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) พร้อมทั้งผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ1

มั่นใจยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย2 ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต3

ลดหย่อนภาษี4

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หมายเหตุ

Be Together Health (บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S EXTRA

1ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ หากสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra มีผลบังคับต่อเนื่องจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ กรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ (โดยไม่มีการขาดอายุ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ สำหรับกรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวด

การจ่ายผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินคืนพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลา 90 วันนับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ

2สำหรับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (แบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล)) ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน) โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนต่อปีตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 
3กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra ยังมีผลบังคับ

4เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

หน่วย : บาท

ผลประโยชน์โดยย่อ

แผน S

แผน M

แผน L

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
(แบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล))

200,000

200,000

200,000

สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra

2,500

4,500

6,500

1. กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case)
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.8 ชดเชยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)

2,500

4,500

6,500

1.2 กรณีพักห้อง ICU ผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่าต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

5,000

9,000

13,000

รวมผลประโยชน์ ข้อ 1.1 และ 1.2 แล้วไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)

800

1,000

1,200

1.4 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

80,000

100,000

120,000

1.5 ค่าแพทย์วิสัญญี

8,000

10,000

12,000

1.6 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

12,000

14,000

16,000

1.7 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล

20,000

30,000

40,000

1.8 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น

3,000

5,000

7,000

2. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ชดเชยต่อรอบปีกรมธรรม์ ข้อ 2.2 ชดเชยต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

2.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

5,000

7,000

9,000

2.2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง

5,000

8,000

10,000

2.3 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่ารักษาด้วยเคมีบำบัด และ/หรือค่ารักษาด้วยรังสีบำบัด

35,000

50,000

70,000

3. ผลประโยชน์อื่นๆ

3.1 ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ

2,500

3,500

4,500

3.2 ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

10,000

10,000

10,000


บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็น ‘โรงพยาบาล’ ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ ยกเว้นการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดจะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลบริการล้างไตที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล Day Case

บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือโดยหัตถการนั้น


 1. การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
 5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation)
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy)
 11. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction)
 13. การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
 14. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)
 18. การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy)
 20. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย

  แบบประกันภัย

  จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อรายชีวิต

  แบบประกันภัยหลัก
  (แบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล))

  200,000 บาท

  สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra

  (ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท)

  อายุ 1 เดือน - 5 ปี: สูงสุด 5,000 บาท

  อายุ 6-70 ปี: สูงสุด 25,000 บาท


 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมหรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่ โรคไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี อายุ 1 เดือน - 70 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย งวดการชำระเบี้ยประกันภัย และแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ)

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

S

M

L

S

M

L

11,658 - 53,460

18,122 - 83,080

21,252 - 101,400

11,084 - 53,744

15,624 - 86,324

18,734 - 104,734 


สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สัญญาเพิ่มเติม

เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองเต็มขั้นจากสัญญาเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ

รายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th
รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • Be Together Health (บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S EXTRA (เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า)
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน