จุดเด่นบริการ

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เมื่อเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมทั้งกรณี Day Case
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ1
 • ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต2
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด3

1กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ (โดยไม่มีการขาดอายุ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ สำหรับกรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวด การจ่ายผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เงินคืนพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลา 90 วันนับจากวันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ

2กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra ยังมีผลบังคับ

3เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพของ AIA H&S Extra เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ผลประโยชน์โดยย่อของ
สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra

แผน
1,500

แผน
2,000

แผน
2,500

แผน
3,500

แผน
4,500

แผน
5,500

แผน
6,500

1. กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case)
ข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.7 ชดเชยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) กรณีพักห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ผลประโยชน์จะเป็น 2 เท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน แล้วสูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1,500

2,000

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

1.2 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1.3 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

50,000

60,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

1.4 ค่าแพทย์วิสัญญี

5,000

6,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

1.5 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด

8,000

10,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

1.6 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล

14,000

18,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1.7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น

2,000

2,500

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.3 ชดเชยต่อรอบปีกรมธรรม์ ข้อ 2.2 ชดเชยต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

2.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2.2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง

3,000

4,000

5,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2.3 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่ารักษาด้วยเคมีบำบัด และ/หรือการรักษาด้วยรังสีบำบัด

20,000

25,000

35,000

40,000

50,000

60,000

70,000

3. ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

4. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000


หมายเหตุ: ผลประโยชน์ข้อ 1.3 และ 1.4 จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราร้อยละตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็น ‘โรงพยาบาล’ ตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ ยกเว้นการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดจะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลบริการล้างไตที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ Day Case สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra
 1. การสลายนิ่ว (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 3. การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
 5. การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
 6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation)
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ (Tissue Biopsy)
 11. การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Manual Reduction)
 13. การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
 14. การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)
 18. การขูดมดลูก (Curettage / Dilatation & Curettage / Fractional Curettage)
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope / Loop Diathermy)
 20. การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife)
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra

บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้

 • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่ โรคไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra
 1. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหนีการจับกุม
 2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 3. การตรวจสุขภาพทั่วไป
 4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระรังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่ง บาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 5. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 1 เดือน - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อรายชีวิตที่ซื้อได้ของสัญญาเพิ่มเติม กลุ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท เอไอเอ จำกัด): 25,000 (อายุ 6-70 ปี) และ 5,000 (อายุ 1 เดือน - 5 ปี) (ทั้งนี้ ขึ้นกับจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักรวมต่อรายชีวิต)
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี อายุ 1 เดือน - 70 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย งวดการชำระเบี้ยประกันภัย และแผนประกันที่เลือกซื้อ ซึ่งยังไม่รวมเบี้ยเพิ่มจากสุขภาพ และเปลี่ยนแปลงตามอายุ)

อายุ (ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

1 เดือน - 5

15,660 - 45,530

16,190 - 46,750

6 - 70

7,860 - 90,560

8,420 - 90,270


สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ขั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ปรึกษาและวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน