ขยายความสุข รับความคุ้มครองเพิ่ม

เมื่อซื้อประกันชีวิตพร้อมสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA CI Plus ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
รับความคุ้มครองเพิ่มสูงสุดถึง 20% หรือ 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี


สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

อัตราร้อยละ
ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม
AIA CI Plus ที่ได้รับ

500,000 - 1,999,999

10%

2,000,000 - 2,999,999

15%

ตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไป

20% หรือสูงสุด 600,000 บาท


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ใหม่และสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA CI Plus ที่สมัครและได้รับอนุมัติระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
 • กรณีผู้เอาประกันภัยบอกเลิกหรือลดจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมฉบับใดฉบับหนึ่งตามที่กำหนดในโครงการนี้ จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนที่เพิ่มขึ้นของสัญญาเพิ่มเติมฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิก
 • รับความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA CI Plus เพิ่มสูงสุดถึง 20% หรือ 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์
 • สิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น
 • จำกัด 1 กรมธรรม์/ท่าน
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลังเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มของสัญญาเพิ่มเติมและเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์

หมายเหตุ
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนดลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์


ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน