ข้อมูลส่วนบุคคล
เวลาติดต่อที่สะดวก
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านติดต่อได้สะดวก

จุดเด่นบริการ

คุ้มครองครบ

 • ตรวจพบ รับ 10,000 บาท
 • นอนโรงพยาบาล รับ 30,000 บาท
 • ภาวะโคม่า รับ 300,000 บาท

เพิ่มความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน รับ 30,000 บาท
 • ภาวะโคม่า รับ 300,000 บาท

เบี้ยประกันภัยสบายๆ

เริ่มต้นเพียง 259 บาทต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์(บาท)

การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10,000

ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์

30,000

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

300,000

ค่าใช้จ่ายตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์

5,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์

5,000

กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริง
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์
- การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และ/หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

 

30,000

 

300,000

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

30,000

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์/คน/ปี

259


หมายเหตุ
 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน สำหรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส) บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลาน และปู่ย่าตายายของผู้ได้รับความคุ้มครอง รวมถึง บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย พี่น้องของคู่สมรสของผู้ได้รับความคุ้มครอง
 • สถานที่เอาประกันภัย หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้
  • การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติ
  • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: แรกเกิด - 100 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 1 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ
สมัครบริการ
สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8199
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน