พีเอเฟิสต์ ซีเนียร์

แบบความคุ้มครอง พีเอเฟิสต์ ซีเนียร์

ผลประโยชน์(บาท)

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน3

แผน4

1. เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา,การรับฟัง, การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
  • อุบัติเหตุทั่วไป
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
400,000
400,000
400,000
600,000
600,000
600,000

2. ชดเชยรายเดือนพักฟื้น HomeCare 12 เดือน กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
  • อุบัติเหตุทั่วไป
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย5,000/เดือน
5,000/เดือน
5,000/เดือน5,000/เดือน
5,000/เดือน
5,000/เดือน10,000/เดือน
10,000/เดือน
10,000/เดือน20,000/เดือน
20,000/เดือน
20,000/เดือน

3. ชดเชยค่ากายภาพบำบัดเนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
  • อุบัติเหตุทั่วไป
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย1,000/วัน
1,000/วัน
1,000/วัน1,000/วัน
1,000/วัน
1,000/วัน1,000/วัน
1,000/วัน
1,000/วัน1,000/วัน
1,000/วัน
1,000/วัน

4. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)

-

10,000

20,000

30,000

5. ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกาย และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)

-

20,000

40,000

60,000

6. ผลประโยชน์ทุนมรดก กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • อุบัติเหตุทั่วไป
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

 

200,000
200,000
200,000

 

200,000
200,000
200,000

 

400,000
400,000
400,000

 

600,000
600,000
600,000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/คน/ปี

1,580

2,080

3,480

5,080

 

สมัครบริการ

สมัครบริการ

สมัครบริการ

สมัครบริการ


หมายเหตุ: ไม่คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ