ข้อมูลส่วนบุคคล
เวลาติดต่อที่สะดวก
สาขาธนาคารกรุงเทพที่ท่านติดต่อได้สะดวก

จุดเด่นบริการ

ชดเชยรายได้ให้สูงสุด

30 วัน ต่อครั้งต่อโรค

รับค่าชดเชยปลอบขวัญ

สูงสุด 50,000 บาท ต่อโรค

เบี้ยประกันภัยสบายๆ

เริ่มต้นเพียง 480 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

หน่วย: บาท

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน (แต่ละโรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

โรคไข้หวัดใหญ่

30,000

50,000

โรคมือ เท้า ปาก

30,000

50,000

โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

30,000

50,000

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

30,000

50,000

ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (แต่ละโรคชดเชย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และแต่ละโรคชดเชยสูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)

โรคไข้หวัดใหญ่

300

1,000

โรคมือ เท้า ปาก

300

1,000

โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

300

1,000

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

300

1,000

เบี้ยประกันภัย

480

980


หมายเหตุ
 • โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า
 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย: 6-70 ปี (ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 180 วัน (ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้)
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้
  • โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลมาจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
  • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
สมัครบริการ
สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8199
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดสัญญาลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน