ฟรี ความคุ้มครองโควิด-19

รับฟรี ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1,000 บาท นานสูงสุดไม่เกิน 30 วัน สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต เพียงคลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ระยะเวลาคุ้มครอง: คุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าดำเนินการยืนยันการรับสิทธิ์

ความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนา
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากสมาชิกผู้เอาประกันภัยมีอาการความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัท ว่าเป็นผลจากไวรัสโคโรนา จนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเป็นทางการแพทย์

 

ทั้งนี้ สมาชิกผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนาตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนา ซึ่งบริษัทให้ความคุ้มครองอยู่แล้ว โดยไม่ได้คิดเบี้ยประกันภัย จากสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ ของบริษัท

1,000 บาทต่อวัน
ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จะได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน 2,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี

1,000 บาท


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • เป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
  • เป็นความคุ้มครองให้ฟรี ไม่มีค่าเบี้ยประกันภัย เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่จัดเตรียมให้ ณ สาขาของธนาคารกรุงเทพ หรือคลิกลิงก์ http://bit.ly/BLA-FreeCovid-2 ที่บริษัทส่งให้ทาง SMS หรือ E-mail เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ความคุ้มครองชดเชยรายวันเนื่องจากโควิด-19
  • บริษัทจะส่ง SMS หรือ E-Mail ตามข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งไว้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความคุ้มครองให้กับลูกค้า
  • สามารถรับสิทธิ์ความคุ้มครองฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
  • ผู้เอาประกันภัยหนึ่งราย จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนา หนึ่งสิทธิ์เท่านั้น แม้ผู้เอาประกันภัยรายนั้น จะมีหรือเคยมีกรมธรรม์มากกว่า 1 ฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน