จุดเด่นบริการ

สร้างความอุ่นใจ

ให้ความคุ้มครองชีวิต ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

เบี้ยประกันภัยต่ำ

ชำระเพียงครั้งเดียว

สามารถขอกู้เพิ่ม

เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี*

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

*เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 315)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ยกเว้น อัตวินิบาตกรรมภายในปีแรก หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ดังนี้

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต
โฮมเฟิสต์

ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต
โฮมเฟิสต์ พลัส

1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือ
   
จากการเจ็บป่วย

รับเงินทดแทน เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต

2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

รับเงินทดแทน เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง**

รับเงินทดแทน เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


*เฉพาะกรณีรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ โดยมิได้มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเท่านั้น กรณีรับประกันภัยที่มีเบี้ยประกันเพิ่มพิเศษ จะรับเงินทดแทนเท่ากับข้อ 1 คือ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต

**ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำ หรืออาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ
 • อายุที่รับประกันภัย: 20-65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 3-30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: ครั้งเดียว
ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน