ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินจากการกู้สินเชื่อ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและธุรกิจของคุณ ให้ยังคงเป็นคนที่คุณรักอย่างสมบูรณ์

จุดเด่นบริการ

รักษากรรมสิทธิ์

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จนถึงขั้นเสียชีวิตหรืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุ้มครองอุ่นใจ

กับ 2 แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้ รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 200% สำหรับบริการประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต เครดิตเฟิสต์ พลัส แผน B

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ เครดิตเฟิสต์

แผน A

แผน B

1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือ
    จากการเจ็บป่วย

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่เสียชีวิต

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


*เฉพาะกรณีรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ

หมายเหตุ: เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ความคุ้มครองตามแบบประกันนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ เครดิตเฟิสต์ พลัส

แผน A

แผน B

1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือ
    จากการเจ็บป่วย

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่เสียชีวิต

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่เสียชีวิต และ
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ได้รับเงินทดแทน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


หมายเหตุ: เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ความคุ้มครองตามแบบประกันนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
เงื่อนไข
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปและนิติบุคคลของธนาคารกรุงเทพ
 • อายุที่รับประกันภัย
  เครดิตเฟิสต์
  • สำหรับแผน A และแผน B แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว: 20-65 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
  • สำหรับแผน B แบบชำระเบี้ยรายปี 20-65 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
  เครดิตเฟิสต์ พลัส
  • สำหรับแผน A และแผน B : 20-65 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย
  เครดิตเฟิสต์
  • สำหรับแผน A: ระยะเวลาเอาประกันภัย 2-30 ปี
  • สำหรับแผน B: แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ระยะเวลาเอาประกันภัย 2-10 ปี แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-30 ปี
  เครดิตเฟิสต์ พลัส
  • สำหรับแผน A: ระยะเวลาเอาประกันภัย 2-30 ปี
  • สำหรับแผน B: ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • ผู้ทำประกันภัยสามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
สมัครบริการ

สมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน