บริการประกันชีวิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อเป็นหลักประกันว่าครอบครัวของผู้เอาประกันภัยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับผู้เอาประกันภัยจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

จุดเด่นบริการ

สร้างความอุ่นใจ

ให้ความคุ้มครองชีวิต ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

เบี้ยประกันภัยต่ำ

ชำระเพียงครั้งเดียว

สามารถขอกู้เพิ่ม

เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี*

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

*เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 315)
ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต
โฮมเฟิสต์

ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต
โฮมเฟิสต์ พลัส

1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือ
   
จากการเจ็บป่วย

รับเงินทดแทน เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต

2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

รับเงินทดแทน เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง**

รับเงินทดแทน เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


*เฉพาะกรณีรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ โดยมิได้มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเท่านั้น กรณีรับประกันภัยที่มีเบี้ยประกันเพิ่มพิเศษ จะรับเงินทดแทนเท่ากับข้อ 1 คือ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต

**ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำ หรืออาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน
เงื่อนไข
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ
 • อายุที่รับประกันภัย 20-65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 3-30 ปี
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน