บริการประกันชีวิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อเป็นหลักประกันว่าครอบครัวของผู้เอาประกันภัยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับผู้เอาประกันภัยจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

จุดเด่นบริการ

สร้างความอุ่นใจ

ให้ความคุ้มครองชีวิต ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

เบี้ยประกันภัยต่ำ

ชำระเพียงครั้งเดียว

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

โฮมเฟิสต์

โฮมเฟิสต์ พลัส

1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือ
    
จากการเจ็บป่วย

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่เสียชีวิต

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่เสียชีวิต

2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่เสียชีวิต และ
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่
ลดลงทุกเดือนตามเดือนที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


*เฉพาะกรณีรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ

หมายเหตุ: เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ความคุ้มครองตามแบบประกันนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
เงื่อนไข
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ
 • อายุที่รับประกันภัย 20-65 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 3-30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยต่ำ ชำระเพียงครั้งเดียว และจะได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ผู้ทำประกันภัยยังสามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน