บริการประกันชีวิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อเป็นหลักประกันว่าครอบครัวของผู้เอาประกันภัยจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับผู้เอาประกันภัยจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

จุดเด่นบริการ

สร้างความอุ่นใจ

ให้ความคุ้มครองชีวิต ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

เบี้ยประกันภัยต่ำ

ชำระเพียงครั้งเดียว

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน์

 1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือจากการเจ็บป่วย

ได้รับเงินทดแทนเท่ากับจำนวนทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนของ
ปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต

 1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ได้รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 1. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ได้รับเงินทดแทนเท่ากับจำนวนทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนของ
ปีกรมธรรม์ที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


หมายเหตุ: เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ความคุ้มครองตามแบบประกันนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
เงื่อนไข
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ
 • อายุที่รับประกันภัย 20-60 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 3-30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยต่ำ ชำระเพียงครั้งเดียว และจะได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • ผู้ทำประกันภัยยังสามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน