มอบหลักประกันที่มั่นคง เพื่อคนที่คุณห่วงใย ด้วยประกันชีวิต ‘โฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน’

จุดเด่นบริการ

เบี้ยประกันภัยต่ำ

ความคุ้มครองสูง

เลือกชำระเบี้ยประกันภัย

แบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี

รับความคุ้มครอง 400%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รับเงินคืนสบายๆ 200%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่ออยู่ครบอายุสัญญา

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง 

ผลประโยชน์

 1. กรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นจากอุบัติเหตุ)

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี ได้รับเงิน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 1. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

เบี้ยมาตรฐานสะสม หมายถึง เบี้ยประกันภัยอัตราปกติที่ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ผู้เอาประกันภัยเคย หรือมีประวัติสุขภาพ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปกติ

เงื่อนไข
 • อายุที่รับประกันภัย 20-70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1,000,000 – 30,000,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 20-70 ปี* (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศ และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เพศหญิง

เพศชาย

5 ปี

68.03 - 310.19 บาท

88.48 - 344.34 บาท

10 ปี

37.98 - 197.94 บาท

48.67 - 222.90 บาท

15 ปี

28.69 - 173.53 บาท

36.27 - 195.45 บาท

20 ปี

23.41 - 156.94 บาท

30.04 - 183.01 บาท

ถึงอายุ 90 ปี

13.90 - 156.94 บาท

18.48 - 183.01 บาท


 • การคำนวณอายุผู้เอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป มีส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย)
สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน