เพื่อนที่เคียงข้างดูแลบ้านคุณ ให้คุณและครอบครัวอุ่นใจทุกเวลา

จุดเด่นบริการ

คุ้มครองอุ่นใจ

ตลอด 24 ชั่วโมง

คุ้มครองครอบคลุม

ทั้งตัวบ้านและทรัพย์สิน การโจรกรรม อุบัติเหตุ หรือแม้แต่ค่าเช่าบ้าน กรณีเกิดความเสียหาย

3 แผนความคุ้มครอง

ที่เลือกได้ตามใจ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินภายในบ้าน กรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะทางบก ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ

1,000,000/ปี

3,000,000/ปี

5,000,000/ปี

2. คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินภายในบ้าน จากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ

100,000/ปี

100,000/ปี

100,000/ปี

3. ค่าเช่าบ้าน สาเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะทางบก ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน/ปี)

1,000/วัน

2,000/วัน

3,000/วัน

4. ค่าซ่อมแซมกระจก จากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดการถูกชน โดยยานพาหนะทางบกภัยจากอากาศยานภัยเนื่องจากน้ำ

3,000/ปี

5,000/ปี

10,000/ปี

5. คุ้มครองภัยจากการโจรกรรม/ลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอย งัดแงะการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (ทรัพย์สินภายในบ้าน)

30,000/ครั้ง
ไม่เกิน 300,000/ปี

50,000/ครั้ง
ไม่เกิน 500,000/ปี

100,000/ครั้ง
ไม่เกิน 1,000,000/ปี

6. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองผู้เอาประกันภัยและบุคคลในบ้าน กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุภายในบ้าน

150,000/ปี

250,000/ปี

500,000/ปี

7. ค่าขนย้ายซากทรัพย์

3,000/ปี

5,000/ปี

10,000/ปี

8. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุภายในสถานที่เอาประกันภัย

1,000,000/ปี

2,000,000/ปี

3,000,000/ปี

9. เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุภายในบ้าน (ผู้เอาประกันภัย และบุคคลในบ้านที่ระบุชื่อในใบคำขอเอาประกันภัยเท่านั้น)

500/วัน
ไม่เกิน 5,000/ครั้ง

500/วัน
ไม่เกิน 5,000/ครั้ง

500/วัน
ไม่เกิน 5,000/ครั้ง

10. คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าลัดวงจร

30,000/ปี

50,000/ปี

100,000/ปี

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และอากรแสตมป์ (บาท/ปี)

3,200

6,600

11,000


หมายเหตุ

  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเอง 10% หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ของความเสียหายแต่ละครั้งจากภัยธรรมชาติ
เงื่อนไข
  • สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัย โดยไม่มีการประกอบการอื่น
  • รับประกันภัยเฉพาะโครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีต
  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยลูกค้าเป็นรายๆ ไป
สมัครบริการ
สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8199
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน