บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ASK”) เสนอขาย หุ้นกู้ครั้งที่ 4/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “A(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” และหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือ “A(tha)” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566


หุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2566

อัตราดอกเบี้ยคงที่
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

หุ้นกู้อายุ 3 ปี

[•]% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 4 ปี

[•]% ต่อปี


ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW) 
คาดว่าเปิดจองซื้อ:
ระหว่างวันที่ [18-20 กันยายน] พ.ศ. 2566
 

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน

ช่องทางการจองซื้อ

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

สาขาธนาคารกรุงเทพ
(ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และการจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ