บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เสนอขายหุ้นกู้ BANPU ครั้งที่ 2/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

อายุ 5 ปี

2.90% ต่อปี

อายุ 7 ปี

3.30% ต่อปี

อายุ 10 ปี

3.80% ต่อปีดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวน

ช่องทางการจองซื้อ

เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม และ 2-3 สิงหาคม 2564

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

สาขาธนาคารกรุงเทพ
(ยกเว้นสาขาไมโคร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน