หุ้นกู้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไปบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “A/Stable” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+/Stable” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด 

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว3

ปีที่

อัตราดอกเบี้ย

1-5

5.00% (หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี4 + 3.61%)

6-25

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 3.86%

26-50

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.61%

51 เป็นต้นไป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.61%


อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของ 2 วันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333

ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด

โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 1.39% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น

ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
โดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด

5 ปี

25 ปี

50 ปี

100 ปี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)

4.56% ต่อปี

3.39% ต่อปี

2.71% ต่อปี

2.01% ต่อปี


หมายเหตุ: หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ จนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น

อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2557-2562 (27 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2562) อยู่ระหว่าง 1.34% - 2.98%  อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น 

คำเตือน

  • หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง 
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th


หมายเหตุ

  • อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นจนกว่าบริษัทจะเลิกบริษัท 

2 สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 5 (2) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน (3) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ (4) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามหรือการตีความหลักการบัญชีโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ 

3 ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย โดยตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน 

4 อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 1.39% 

5 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ คลิกที่นี่


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน