หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบิ๊กซี ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย จะเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 1/2562 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A+/แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 30 มกราคม 2562)

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

อายุ 4 ปี 3 วัน

3.20% ต่อปี


จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท

เสนอขายวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th


หมายเหตุ

  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน