ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล

ลงทุนครั้งแรกใน 10 ไลฟ์สไตล์มอลล์คุณภาพในทำเลที่คัดสรรแล้วการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ซึ่งลงทุนครั้งแรกใน 10 ไลฟ์สไตล์มอลล์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ชื่อกองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)

การแปลงสภาพ

BKER จะจัดตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (กองทุนรวม CRYSTAL) เป็นกองทรัสต์ โดย BKER จะออกหน่วยทรัสต์จำนวน 390 ล้านหน่วยเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินที่รับโอนจากกองทุนรวม CRYSTAL ที่อัตราการสับเปลี่ยนที่ 1 หน่วยทรัสต์ ต่อ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL

นโยบายการลงทุน

เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

ประเภทกองทรัสต์

กองทรัสต์ไม่กำหนดอายุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ทรัพย์สินที่จะลงทุน

ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ประเภทไล์ฟสไตล์มอลล์ 10 โครงการ (อายุของสิทธิการเช่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการประมาณ 28.3 ปี) โดยแบ่งเป็น

  • ทรัพย์สินที่รับโอนมาจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL): 2 โครงการ และ
  • ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1: แบ่งเป็น (1) ลงทุนพื้นที่เพิ่มเติมบางส่วนและขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าของทรัพย์สินที่รับโอนมาจากกองทุนรวม CRYSTAL 2 โครงการ และ (2) ลงทุนในโครงการใหม่ 8 โครงการ

ประมาณการอัตราผลตอบแทน 12 เดือนแรก

0.7291 บาทต่อหน่วย

หรือคิดเป็น 7.29% คำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่ราคาเสนอขาย 10.00 บาท
ต่อหน่วย โดยอ้างอิงประมาณการกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วจากงบกำไรขาดทุนที่คาดคะเนตามสมมติฐานสำหรับงวด 12 เดือนแรก ซึ่งไม่สามารถรับรองผลได้และไม่ได้แสดงถึงผลจากการที่มูลค่าทรัพย์สินอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสิทธิการเช่า

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน

ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

มูลค่าการระดมทุน

(สำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

มูลค่าระดมทุนรวมประมาณ 7,420 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การเสนอขายหน่วยทรัสต์ ประมาณไม่เกิน 4,545 ถึง 5,066 ล้านบาท และ (2) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ประมาณไม่เกิน 2,354 ถึง 2,875 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินรวม

กองทรัสต์จะมีมูลค่าทรัพย์สินรวมหลังการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CRYSTAL เป็นกองทรัสต์ และลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประมาณไม่เกิน 11,500 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง)

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ราคาเสนอขาย

9.50 ถึง 10.00 บาทต่อหน่วย

โดยราคาเสนอขายจะเปิดให้ผู้จองซื้อรายย่อยจองซื้อ และชำระเงินที่ราคาสูงสุดก่อน (คือที่ราคาจองซื้อ 10.00 บาทต่อหน่วย) โดยจะกำหนดราคาสุดท้ายด้วยการทำ Book Building ทั้งนี้ หากราคาสุดท้ายต่ำกว่าราคาที่ผู้จองซื้อรายย่อยได้ชำระเงินไว้แล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อส่วนที่จ่ายไว้เกินให้กับผู้จองซื้อรายย่อย โดยราคาสุดท้ายคาดว่าจะประกาศในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.bkerreit.com หรือสอบถามได้ที่สาขาที่รับจองซื้อ หรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0 2645 5555

ราคาจองซื้อหน่วยทรัสต์

  • สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ที่มีสิทธิจองซื้อ*: หน่วยละ 10.00 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1 หน่วย (หรือ 10.00 บาท) ทวีคูณครั้งละ 1 หน่วย (หรือ 10.00 บาท)
  • สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป: หน่วยละ 10.00 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน่วย (หรือ 20,000 บาท) ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย (หรือ 1,000 บาท)

วันจองซื้อหน่วยทรัสต์

  • สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CRYSTAL ที่มีสิทธิจองซื้อ*: วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทำการ และ 20 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 15.30 น.
  • สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป: วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทำการ และ 25 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 15.30 น.

 

เปิดจองซื้อที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)


*ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ (Record Date) ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ
  • การจัดสรรขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือ ชี้ชวนฉบับเต็ม
  • ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.bkerreit.com

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน