หุ้นกู้ บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน


บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อลีสซิ่ง/เช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ สินเชื่อแฟคตอริ่ง และสินเชื่อประเภทอื่นๆ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ BBB+ แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)


เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ
  • บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน