หุ้นกู้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของไทย เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “BBB+” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด


เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

มูลค่าเสนอขายรวม ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

เปิดจองซื้อวันที่ 9-11 มิ.ย. 63 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน