หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ BBB+/Negative โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563

อัตราดอกเบี้ย
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

อายุ 3 ปี 6 เดือน

3.95% ต่อปี


เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 6 และ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ
  • บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน