หุ้นกู้ บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เพียงครั้งเดียว ณ วันครบรอบ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+/Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563)

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563

อัตราดอกเบี้ย
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

อายุ 7 ปี

[4.50]% ต่อปี


เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2563 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ
  • บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน