รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

เมื่อสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ 3 ม.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือสาขา และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ และทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามจำนวนที่กำหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีจาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

รับ หลักสูตรอบรม Workshop “ลงทุนหุ้นเป็นใน 1 วัน” มูลค่า 200 บาท

เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)

รับหลักทรัพย์* ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

มูลค่า 500 บาท หรือสิทธิประโยชน์อื่นเทียบเท่า ตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด เมื่อทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์รวมตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งรายละเอียดวิธีการเข้าดู หลักสูตรอบรม Workshop "ลงทุนหุ้นเป็นใน 1 วัน" และการมอบหลักทรัพย์* ที่ออกโดย บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือสิทธิประโยชน์อื่น เทียบเท่า ตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด
  • การรับหลักทรัพย์* ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือสิทธิประโยชน์อื่นเทียบเท่าตามที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง กำหนด บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จะแจ้งรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละไตรมาสของปี 2566 โดยส่งอีเมลให้กับลูกค้า
  • บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์* ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง หรือสิทธิประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไข กฎ กติกา และสิทธิประโยชน์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนดำเนินการที่ www.bangkokbank.com/IA-Promotion

*หลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง อาทิ
DR (Depositary Receipt) คือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ETF (Exchange Traded Fund) คือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ: ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี และการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ