ภาพรวมการเสนอขาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) “MAKRO” ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย และมุ่งสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ “MAKRO” และ “LOTUS’S” เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และหุ้นสามัญเดิม ต่อประชาชนทั่วไป

ชื่อหลักทรัพย์: หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MAKRO”) ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย: ไม่เกิน 1,430 ล้านหุ้น (กรณีรวม Greenshoe)

ราคาเสนอขาย: 43.50 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาในการเสนอขาย: ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. 

การจองซื้อ

ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร และไม่มีการปิดจองซื้อก่อนกำหนด
1. สำหรับผู้ถือหุ้นของ MAKRO, CPALL, CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ผู้มีสิทธิจองซื้อ

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ (อ้างอิงรายชื่อตามการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

อัตราใช้สิทธิ

 • ผู้ถือหุ้น MAKRO = อัตราส่วน 10 หุ้น MAKRO ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (10:1)
 • ผู้ถือหุ้น CPALL = อัตราส่วน 15 หุ้น CPALL ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (15:1)
 • ผู้ถือหุ้น CPF = อัตราส่วน 70 หุ้น CPF ต่อ 1 สิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO (70:1)

กรณีคำนวณสิทธิได้เศษไม่เต็มหุ้นจะปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเช็กสิทธิผ่าน www.settrade.com ได้แล้ววันนี้

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และราคาจองซื้อ

 • จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1 หุ้น
 • ผู้จองซื้อสามารถจองน้อยกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือจองเกินสิทธิได้
 • ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

การจัดสรร (ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร)

จัดสรรโดย Settrade ตามสิทธิ โดยมีหลักการเบื้องต้นดังนี้

 1. ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามสิทธิก่อนทุกราย (ได้รับตามสิทธิแน่นอน)
 2. ส่วนที่เกินสิทธิจะจัดสรร พิจารณาตามสัดส่วนสิทธิที่ได้ในตอนแรก เทียบกับผู้จองซื้อรายอื่นที่ต้องการเกินสิทธิ
 3. ผู้จองซื้อที่มีหลายสิทธิ สามารถแยกใบจองซื้อตามสิทธิ หรือจองซื้อเป็นใบจองซื้อเดียวได้ โดย Settrade จะทำการรวมสิทธิให้ และกระจายผลการจัดสรรตามส่วนและตามสูตรของ Settrade
2. สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย
ผู้มีสิทธิจองซื้อ

 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • ผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิ สามารถจองซื้อในส่วนนี้ได้ แต่การจัดสรรจะไม่นำยอดมารวมกัน และไม่นำสิทธิมาคำนวณ

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ และราคาจองซื้อ

 • จองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น ไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
 • ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว

การจัดสรร (ลำดับในการจองซื้อ และจำนวนใบจอง ไม่ส่งผลต่อการจัดสรร)

จัดสรรโดย Settrade โดยวิธีการ Small-lot First ซึ่งมีหลักการเบื้องต้นดังนี้

 1. รอบแรก ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรตามจองซื้อขั้นต่ำก่อนทุกราย (500 หุ้นในกรณีนี้)
 2. รอบถัดไปจะจัดสรรทีละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว
 3. กรณีจำนวนหุ้นไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในรอบนั้นๆ Settrade จะทำการสุ่มลำดับเฉพาะในรอบนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้น MAKRO, CPALL, CPF ที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนนี้ สิทธิจะไม่นำมารวมคำนวณในส่วนนี้

ผลการจัดสรรจะประกาศภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com

เงื่อนไขการจองซื้อ


ผู้จองซื้อจะสามารถจองซื้อได้ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี กรณีที่ยังไม่เคยทำ หรือเคยทำแล้วแต่หมดอายุ สามารถทำแบบประเมินดังกล่าวผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อสาขาธนาคาร

ช่องทางการจองซื้อ

เปิดจองซื้อตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. 

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

(ตามวันและเวลาเปิดทำการของสาขา)

หมายเหตุ
 • ลูกค้าใหม่ของธนาคารสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Savings) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และยืนยันตัวตนด้วย NDID หรือ Be My ID
 • สำหรับการจองซื้อผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ก่อนจองซื้อ ลูกค้าสามารถเตรียมพร้อมสร้างโปรไฟล์หลักทรัพย์ หรือหากมีโปรไฟล์หลักทรัพย์อยู่แล้ว ธนาคารแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดโปรไฟล์หลักทรัพย์อีกครั้ง ในกรณีที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และต้องการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.บัวหลวง ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 • เปิดให้บริการจองซื้อวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับสาขาที่เปิดทำการเท่านั้น

เอกสารดาวน์โหลด


Fact Sheet รายละเอียดข้อมูลการเสนอขายและการจองซื้อ วิธีการจองซื้อหุ้น MAKRO ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ