โอกาสการลงทุน

พันธบัตรกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมถึงมีความอุดมในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะส่งผลให้ สปป. ลาว มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ จะทำให้ สปป.ลาว เป็น Battery of Asia

ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561)

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

พันธบัตร

อัตราดอกเบี้ย
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

อายุ 3 ปี

4.30% ต่อปี

อายุ 5 ปี

5.00% ต่อปี

อายุ 10 ปี

6.00% ต่อปี

อายุ 12 ปี

6.45% ต่อปี


เปิดจองซื้อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ

  • กระทรวงการคลังแห่ง สปป.ลาว อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน