ประกาศผลการจัดสรร

ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ได้ที่ www.settrade.com

การจัดสรร

 • การจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First คือจะจัดสรรรอบแรกให้ผู้จองซื้อแต่ละราย คนละ 300 หุ้น และจัดสรรรอบต่อๆ ไป คนละ 100 หุ้น จนครบจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขาย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE โดยลำดับการจองซื้อก่อนหลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร
 • ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ได้ตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 6 ก.พ. 64 เป็นต้นไป ที่ www.settrade.com

การรับหุ้นเข้าพอร์ต

ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นตามวิธีที่ระบุตอนจองซื้อ ดังนี้

 • กรณีเลือกนำเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
  ผู้ลงทุนจะได้รับ “หุ้น” เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 10 ก.พ. 64
  หากไม่ได้รับหุ้น กรุณาแจ้งโบรคเกอร์ที่ท่านมีพอร์ตอยู่เพื่อตรวจสอบและแก้ไข ธนาคารไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

 • กรณีเลือกนำเข้าบัญชี 600 (Issuer Account) หรือฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)
  ผู้ลงทุนจะได้รับ “เอกสารการฝากหุ้นเข้าบัญชี” ซึ่งจะเริ่มจัดส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 64
  หากไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ TSD โทร. 0 2009 9999

 • กรณีเลือกรับเป็นใบหุ้น
  ผู้ลงทุนจะได้รับ “ใบหุ้น” ซึ่งจะเริ่มจัดส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้น OR ได้ที่ www.settrade.com

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

หุ้น OR พร้อมซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 11 ก.พ. 64

การคืนเงิน

สำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือไม่ได้รับจัดสรร และ/หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาที่ผู้ลงทุนได้ชำระไว้ ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ตามจำนวนเงินส่วนต่าง โดยใช้วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร

 • กรณีรับเงินเข้าบัญชี: อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 ก.พ. 64
 • กรณีรับเป็นเช็ค: อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 22 ก.พ. 64
 • ธนาคารจะจัดส่งจดหมายแจ้งผู้ลงทุน เมื่อดำเนินการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ https://investor.pttor.com
 • OR Contact Center โทร.1365
 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ OR โทร. 0 2196 5037-8, 0 2196-5964, 0 2196 5040-1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน